h
หน้าแรกข่าววิทยุรัฐสภา
สนช. มีมติ 170 เสียง ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

 

19 ต.ค. 60- สนช.มีมติ 170 เสียง ผ่านวาระ 3 ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ...เป็นกฎหมาย

    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบวาระ 3 ประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 170 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4  เสียง พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้นจะส่งให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267

    สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสาระสำคัญ อาทิ กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน แล้วให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) วางนโยบาย กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอำนาจจะดำเนินการได้ ให้ผู้ว่าการฯ แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อทราบและดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปนอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.กระทำการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ และให้ผู้ว่าการมีอำนาจดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนด แต่ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.อย่างไรก็ตามกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นว่าการดำเนินการของผู้ว่าการกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.สามารถแจ้งให้ผู้ว่าการยุติการไต่สวนเบื้องต้น เพื่อส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป รวมทั้งกำหนดให้ผู้ว่าการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง