h
หน้าแรกข่าววิทยุรัฐสภา
กระทรวงมหาดไทย แถลงความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ย้ำ ความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

 

19 ต.ค. 60 - กระทรวงมหาดไทย แถลงความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ย้ำ ความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด พร้อมติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปทุกพื้นที่ 

              วันนี้ (19 ต.ค.2560) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์สื่อมวลชนพระราชพิธีฯ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าว กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง การดำเนินงานพระราชพิธีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย “ความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด”

                ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 76 แห่ง ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ทุกแห่งแล้ว 100% นอกจากนี้ ในเรื่องการดำเนินการจัดสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ จำนวน 802 แห่ง แบ่งเป็น ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง 649 แห่ง และขนาดเล็ก 153 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกอำเภอ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ขณะที่การดำเนินการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค หรือ “พระจิตกาธาน” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบในส่วนของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง จำนวน 76 แห่ง และกรมการปกครองจะรับผิดชอบในส่วนของอำเภอที่มิได้เป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง ดำเนินการจัดสร้างพระจิตกาธานตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง 802 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งจุดก่อสร้างพระจิตกาธานจะอยู่ห่างจากซุ้มวางดอกไม้จันทน์ประมาณ 20 – 30 เมตร ในขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของจังหวัด 76 แห่ง มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และในส่วนของอำเภอ 802 แห่ง มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 72.65 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2560   ด้านการอำนวยการของ กอร. ร่วมพระราชพิธีในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 ทำหน้าที่ในการติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และแก้ไขปัญหากับส่วนภูมิภาค โดยมีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังทุกจังหวัดและทุกอำเภอ ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น.   จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี   และสำหรับในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯระดับจังหวัด และระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับส่วนกลาง มีองค์ประกอบจากส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

                ด้านจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 ล้านคนเศษ แยกเป็น 1. ต่างประเทศ จำนวน 8,603 คน 2. สนามเสือป่าและกรุงเทพมหานคร (50 เขต) จำนวน 3.64 แสนคน 3. ในส่วนภูมิภาค 878 อำเภอ จำนวน 3.6 ล้านคน แบ่งเป็น 8 ประเภทงาน ได้แก่ 1. งานดอกไม้จันทน์ 2. งานประชาสัมพันธ์ 3. งานโยธา 4.งานขนส่ง 5.งานบริการประชาชน 6.งานบริการด้านการแพทย์ 7.งานรักษาความปลอดภัย 8. งานจราจร โดยขณะนี้ทุกอำเภออยู่ระหว่างประชุมซักซ้อมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภทเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งก่อน (18 – 25 ตุลาคม 2560) ในวันพิธี (26 ตุลาคม 2560) และหลังวันพิธี (27-31 ตุลาคม 2560)

                 ด้านการใช้โดรนในส่วนภูมิภาค เป็นไปตามแนวทางของ กอร.พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนด โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรวบรวมการแจ้งครอบครองโดรน รวมทั้งการอนุญาตใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เสนอให้ กอร.พระราชพิธีฯ ทราบ เพื่อกำกับดูแลความเป็นเอกภาพ จัดระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการขออนุญาตใช้โดรน จะต้องเป็นโดรนของหน่วยงานราชการเท่านั้น

                   อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลักนอก) ทำเนียบรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศจำลอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประธานในพิธี เพื่ออัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ซึ่งทุกจังหวัดจะดำเนินการจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอในจังหวัด ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่เหมาะสมทุกจังหวัดต่อไป

                ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัดอย่างพร้อมเพียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างยิ่ง

                    ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ สามารถเดินทางไปเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มวางดอกไม้จันทน์ทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปทุกพื้นที่  ซึ่งพี่น้องประชาชนจะมีความรู้สึกเสมือนอยู่ในงานพระราชพิธีฯ  ในส่วนกลาง

 

 

ศิริพงศ์ อริยสุนทร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย / ข่าว

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา / เรียบเรียง