Share  

สปช.กำหนดกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วน สปช. มาจากสมาชิก 15 คน และบุคคลภายนอก 5 คน ได้รายชื่อ 28 ต.ค. นี้

22 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม วิป สปช.(ชั่วคราว)มีมติเลือก นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานฯ พร้อมกำหนดแนวทางการสรรหากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามสัดส่วน สปช. มาจากสมาชิก 15 คน บุคคลภายนอก 5 คน ได้รายชื่อ 28 ต.ค. นี้ ขณะการประชุม สปช.กำหนดประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์


สนช. ระบุ IPU ยืนยันความเป็นสมาชิกภาพของสภาไทย

22 ต.ค. 57 -    สนช.ระบุ สหภาพรัฐสภา (IPU) ยืนยัน สมาชิกภาพของสภาไทยแม้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เหตุ มีการดำเนินการภายในตามข้อกำหนด และแผนโรดแมปชัดเจนเป็นรูปธรรม


สนช. มีมติวาระ3 ผ่านร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

22 ต.ค. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่าน วาระ3 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  แล้ว    ด้าน กรรมาธิการเสียงข้างมาก ย้ำ  ไม่ได้ก้าวก่ายอำนาจตุลาการ   พร้อมยืนยัน  ยังคงเป็นไปตามองค์ประกอบเดิมของ ก.ศป.   ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ 2550  


ว่าที่ประธาน สปช. พร้อมสมาชิก ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

22 ต.ค. 57 - ว่าที่ประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช


พลเอกเลิศรัตน์ นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช.

22 ต.ค. 57 -    คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช. ประชุมนัดแรก ตั้ง พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ขณะที่นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง และนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ สอง


ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบให้นายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมาการกฤษฎีกา

22 ต.ค.57-      ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงคะแนนลับเห็นชอบ 178 เสียง ให้นายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมาการกฤษฎีกาแล้ว


ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบให้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

22 ต.ค. 57 -    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยคะแนน 170 เสียง


ว่าที่ประธาน สปช. ยืนยัน สปช.พร้อมทำหน้าที่ลดความขัดแย้ง มุ่งปฏิรูปประเทศให้สำเร็จตามกรอบเวลา

22 ต.ค. 57 -     ว่าที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยืนยัน สปช. พร้อมทำหน้าที่ลดความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศให้สำเร็จตามกรอบเวลา ระบุ อาจเชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็น กมธ.ปฏิรูปแต่ละด้าน เพื่อความมีประสิทธิภาพ


ที่ประชุม สปช..มีมติตั้ง กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.

21 พ.ค. 57 -    ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. แล้ว โดยจะหารือกรอบการดำเนินงานในการประชุมนัดแรกพรุ่งนี้


สนช.นัดประชุม ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการกฤษฎีกา วันพรุ่งนี้

21 ต.ค. 57 -    ประธาน สนช. นัดประชุมสมาชิกเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการกฤษฎีกา พร้อมพิจารณากฎหมายสำคัญ 8 ฉบับ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ในวันพุธที่ 22 ต.ค.57


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป