Share  

หัวหน้าคณะผู้แทน สนช. ในการประชุม APPF ครั้งที่ 26 ระบุถึงแนวทางของไทยในการสนับสนุนการทูตรัฐสภาเพื่อสันติภาพ และความมั่นคง ในประชาคมโลก

22 ม.ค. 61 -    หัวหน้าคณะผู้แทน สนช. ในการประชุม APPF ครั้งที่ 26 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระบุ แนวทางของไทยในการสนับสนุนการทูตรัฐสภาเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งในภูมิภาคและโลก ย้ำ รัฐสภา และรัฐบาลทำงานใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในประชาคมโลก


กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. ได้ข้อสรุปยกเลิกระบบเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพพร้อมส่งร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 26 ม.ค.นี้

19ม.ค.67-กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. ได้ข้อสรุปยกเลิกระบบเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ ให้เลือกภายในกลุ่มแทน ยุบกลุ่มอาชีพเหลือ 15กลุ่ม พร้อมกำหนดกลไกป้องกันฮั้ว มั่นใจส่งร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 26 ม.ค.นี้


ประธานสันนิบาตสหกรณ์-ประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนียน ยื่นผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ต่อ สนช.

19 ม.ค. 61 -   ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งแห่งประเทศไทยและคณะ เข้ายื่นผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ต่อ สนช. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ 


สนช.มีมติ 168 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เป็นกฎหมาย

19 ม.ค. 61- สนช.มีมติ 168 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .......เป็นกฎหมาย วางมาตรฐานการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ หวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล


ปธ.กรธ. ระบุ ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายลูก ส.ส.ทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลและตอบสังคมได้

18 ม.ค. 61 - ประธาน กรธ. ไม่ขอแสดงความเห็น กรณี กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง กฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.เตรียมขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมาย แต่หากมีการขยายจริงก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลและตอบสังคมได้ พร้อมระบุส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. เป็นเรื่องดี


สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ

18 ม.ค. 61 -    มติ สนช. ให้มีการประกาศใช้ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นกฎหมาย มุ่งให้เกิดการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด สอดคล้องรัฐธรรมนูญ 


ประธาน สนช. ชะลอส่งร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. ให้นายกรัฐมนตรี พร้อมเตรียมส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คาด ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน รู้ผล

18 ม.ค. 61 -  ประธาน สนช. ชะลอส่งร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. ให้นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย  หลังสมาชิก สนช. เข้าชื่อยื่นขอตีความ มาตรา 178  การยกเว้นการลักษณะต้องห้ามแก่กับกรรมการ ป.ป.ช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  คาด ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน รู้ผล


กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. จัดเสวนา เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ 4.0 : ประชาชนอยากได้อะไร 24 ม.ค. นี้ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

18 ม.ค. 61 -   กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. เตรียมจัดเสวนา เรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ 4.0 : ประชาชนอยากได้อะไร” ในวันพุธที่ 24 ม.ค. 61 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลระบบราชการ 


กกต.สาธิตเครื่องลงคะแนนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ที่รัฐสภา ชี้ ไม่ยุ่งยากลดบัตรเสียพร้อมรายงานผลการนับคะแนนได้ทันที

18 ม.ค.61 - กกต.สาธิตเครื่องลงคะแนนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ณ อาคารรัฐสภา หวังสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิก สนช. ชี้ ไม่ยุ่งยากและลดบัตรเสียพร้อมรายงานผลการนับคะแนนได้ทันที


สนช.มีมติเห็นชอบให้นายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

18 ม.ค.61- ที่ประชุม สนช. มีมติ 178 เสียง เห็นชอบ ให้นายประจักษ์ บุญยัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป