Share  

วงสัมมนา “10 ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทย” เสนอ ตั้ง สภากิจการตำรวจแห่งชาติ ปฏิรูปโครงสร้างระบบตำรวจ

31 ม.ค. 58 -           วงสัมมนา “10 ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทย” เสนอ ตั้ง สภากิจการตำรวจแห่งชาติ แทน ก.ตร. ปฏิรูปโครงสร้างระบบตำรวจ แก้ปัญหารวมศูนย์อำนาจ  ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง

 


ประธาน สปช. นัดประชุม วันที่ 2-3 ก.พ. นี้ หารือ ร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

31 ม.ค. 58 -                ประธาน สปช. นัดประชุม วันที่ 2 - 3 ก.พ. นี้  หารือ ร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค   พร้อมเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง จะทำอย่างไรให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว  และเปิดอภิปราย เรื่อง จะทำอย่างไรให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม


คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน

30 ม.ค. 58 -   ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย คณะกรรมาธิการมีมติควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยใช้ชื่อ "ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน" พร้อมยืนยันไม่ได้ลดทอนอำนาจของสององค์กร


ทีวีรัฐสภา ชี้แจง กสท. พร้อมรับใบอนุญาตช่อง 10

30 ม.ค 58-      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ผสานความร่วมมือ นำทีม ชี้แจงความพร้อมดำเนินการโทรทัศน์สาธารณะ ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เน้นเป็นองค์กรหลักด้านสื่อสารมวลชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นสื่อนิติบัญญัติ 


กมธ.ยกร่าง รธน. ปฏิรูปกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน คัดสรรคนดีเข้าระบบราชการ

30 ม.ค. 58 –    คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนโดยระบบคุณธรรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับปลัดกระทรวง หวังป้องกันแทรกแซงทางการเมือง - คัดสรรคนดีเข้าสู่ระบบราชการ


กมธ.ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ฯ สปช. เร่งพิจารณาร่างข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปก่อนเสนอ สปช.

30 ม.ค. 58 -    กมธ.ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ฯ สปช. พิจารณาร่างข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม สปช. พร้อม ระบุ การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญหามีความจำเป็น เหตุ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับระบ  การศึกษา กฎหมาย และการบริหารราชการแผ่นดิน


สภาพัฒนาการเมือง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี วันที่ 30 - 31 ม.ค. นี้

29 ม.ค.58 -     สภาพัฒนาการเมือง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี และงานสมัชชาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2558 วันที่ 30 - 31 มกราคม นี้ หวังสร้างความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการเมืองให้ประชาชน 


กมธ.พลังงาน สนช.เตรียมเสนอญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม

29 ม.ค. 58 -    กมธ.พลังงาน สนช. ระบุ ไม่ได้เพิกเฉยต่อความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดให้ขอรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 เตรียมเสนอภาครัฐศึกษาแนวทางการดำเนินการรองรับการบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศ พร้อมเสนอญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง


กมธ.ยกร่าง รธน. วางหลักการงบประมาณแผ่นดินใหม่ กำหนดให้เงินกู้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

29 ม.ค. 58 –    คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปรับหลักการงบประมาณแผ่นดินใหม่ กำหนดให้เงินกู้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต้องมีรายละเอียดทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปี


คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เรียกร้อง สนช.ทบทวนกฎหมายประกันสังคม

29 ม.ค. 58 –    รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง รับหนังสือจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เรียกร้อง สนช.ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม หลังพบมีการตัดสิทธิคนว่างงาน


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป