Share  

ที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อ สปช.ใช้ดุลพินิจในการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ

4 ส.ค. 58 -      ที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มองเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มาจาก สปช. เชื่อทุกคนใช้ดุลพินิจในการลงมติให้ความเห็นชอบ ส่วนประเด็นนายกฯ คนนอก เป็นข้ออ้างของผู้ไม่รับร่างตั้งแต่ต้น


กมธ.ปฏิรูปสังคมฯ สปช.เสนอ 4 ประเด็นปฏิรูปรองรับสังคมสูงวัย

4 ส.ค. 58 -      กมธ.ปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สปช. เสนอ 4 ประเด็นปฏิรูปรองรับสังคมสูงวัย แนะ พัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติ วางมาตรฐานบริการสุขภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย


รองปธ.สปช.คนที่ 2 เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ

4 ส.ค. 58 -      รองปธ.สปช. คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้น พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการ“พระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดิน” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2558 


กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เมเนีย ประชุมใหญ่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศ

3 ส.ค. 58 -      กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เมเนีย มีมติเลือก พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยประดับ และ พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาน เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มมิตรภาพ พร้อมติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการร่วมสองประเทศ หวังสานต่อส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศ


กมธ. ปฏิรูป การเกษตร อุตสาหกรรมฯ สปช. ชู 4 หลักการปฎิรูป สร้างไทยเป็นชาติการค้าที่เข้มแข็ง

3 ส.ค. 58 -      กมธ. ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สปช.  ชี้ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ  ช่วยสร้างไทยเป็นชาติการค้าที่เข้มแข็ง     พร้อมชู 4 หลักการปฎิรูป เดินหน้าสู่เป้าหมาย แนะ ยกระดับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเป็นกลไกถาวร มีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นประธาน


สปช.เห็นชอบวาระปฏิรูป กมธ.ปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรมฯ เสนอจัดตั้งสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศ

3 ส.ค. 58 -      ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ 2 วาระปฏิรูปหลัก และ 1 วาระพัฒนา ของ กมธ.ปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา สปช. เสนอจัดตั้งสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ ยกระดับทุนทางวัฒนธรรมในทุกมิติ สร้างดุลยภาพทุกภาคส่วน หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศ


นายกฯ นำข้าราชการ ตรวจสอบเส้นทางและซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

2 ส.ค. 58 - นายกรัฐมนตรี นำหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่


กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาบทเฉพาะกาลเสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่อายุการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด

29 ก.ค. 58 -           กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาบทเฉพาะกาลเสร็จสิ้นแล้ว   ขณะที่อายุการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด    พร้อมระบุให้ สนช. พิจารณากฎหมายสำคัญ 6 ฉบับ  ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน


สนง.สผ.จัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ 1-2 ส.ค.นี้

29 ก.ค. 58 -    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ ภาคเหนือ ประจำปี 58 วันที่ 1- 2 ส.ค.นี้ หวังเครือข่ายยุวชนและเยาวชนจากโรงเรียนภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง


กมธ.สปช. หนุนแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุข หลัง สปช.ให้ความเห็นชอบผ่าน 3 วาระปฏิรูป เตรียมเสนอ ครม. พิจารณา

29 ก.ค. 58 -    กมธ. สปช. หนุนแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุข หลังที่ประชุม สปช. ผ่านความเห็นชอบ 3 วาระปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ เตรียมนำส่ง ครม. พิจารณา หวังลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ พร้อมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและภัยให้ชุมชนร่วมดูแลตนเอง 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป