Share  

กกต. จัดงาน “Kick off 7 สิงหา” มอบร่าง รธน. และสรุปสาระสำคัญ ให้ กรธ. สนช. และทุกภาคส่วน พร้อมเปิดตัวเพลงรณรงค์การออกเสียงประชามติ

25 พ.ค. 59 - กกต.จัดงาน “Kick off  7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” มอบร่างรัฐธรรมนูญ และสรุปสาระสำคัญ ให้ กรธ. สนช. และทุกภาคส่วน พร้อมเปิดตัวเพลง ขับร้องโดยนักร้องดัง 4 ภาค รณรงค์ให้ประชาชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ออกเสียงประชามติ


กกต. ยืนยัน ยังไม่พบผู้กระทำผิดพ.ร.บ.ประชามติ มั่นใจจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 80

25 พ.ค. 59 - กกต. ยืนยัน ยังไม่พบผู้กระทำผิดพ.ร.บ.ประชามติ มั่นใจจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 80 มากกว่าประชามติ รธน.ปี 2550 เชื่อ เจ้าหน้าที่กกต. ไม่ทำผิดกฎหมายเอง 


กมธ. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมฯ สนช. เตรียมจัดการเสวนา เรื่อง การจัดกิจกรรมของเยาวชน เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 30 พ.ค. นี้

25 พ.ค. 59 –กมธ. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมฯ สนช.  เตรียมจัดการเสวนา เรื่อง การจัดกิจกรรมของเยาวชน เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 30 พ.ค. นี้  พร้อมเปิดตัวเยาวชนต้นแบบ ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน     ด้านประธาน กมธ. เชื่อ กิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างปลุกกระแสความรักษ์  ความหวงแหนในวัฒนธรรมไทย ให้เกิดขึ้นในสังคม  


กมธ.ปฎิรูปด้านพลังงาน สปท. เปิดสัมมนา “การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ” หวังพัฒนาฐานข้อมูลกลางอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การปฏิรูปพลังงานที่เห็นผล

 25 พ.ค. 59 – กมธ.ปฎิรูปด้านพลังงาน สปท.  เปิดสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ   หวังนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลกลางอย่างมีประสิทธิภาพ  สู่การปฎิรูปพลังงานที่เห็นผลอย่างยั่งยืน 


สปท. ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ และ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน มั่นใจสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้

24 พ.ค. 59 – สปท. ผลักดัน  ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ และ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน รองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล   พร้อมมั่นใจสำเร็จแน่ในรัฐบาลชุดนี้ 


ประธาน กรธ.ปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญเปิดทาง คสช.อยู่ทำหน้าที่ต่อ ย้ำมองประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญ

24 พ.ค. 59 - ประธาน กรธ.ปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญเปิดทาง คสช.อยู่ทำหน้าที่ต่อ ย้ำมองประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญ พร้อมยอมรับมีความพยายามบิดเบือนเนื้อหา ระบุ  เป็นหน้าที่ กกต.ต้องดำเนินการตามกฎหมาย


สนช.จัดโครงการมอบรางวัล "คนจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน" 11 ส.ค. 59

24 พ.ค. 59 - คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สนช.พบประชาชน จัดโครงการมอบรางวัล "คนจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน" 1 ส.ค. 59 ระบุคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากบุคคลต้นแบบที่เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี


สปท.เห็นชอบเสนอแผนปฏิรูปการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ และร่างระเบียบสำนักนายกฯ ที่เกี่ยวข้อง ต่อ ครม.

24 พ.ค. 59 -    สปท. เห็นชอบเสนอแผนปฏิรูปการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ และร่างระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ต่อคณะรัฐมนตรี มุ่งสนับสนุนกระบวนการประชารัฐ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง อย่างยั่งยืน


สปท.มีมติ 139 เสียง เห็นชอบรายงาน กมธ.ด้านกีฬาฯ ผลักดันสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

24 พ.ค. 59 – สปท.มีมติ 139 เสียง เห็นชอบรายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ผลักดันสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


กกต.เปิดตัวศูนย์อำนวยการการออกเสียงประชามติ และมาสคอตหนุมาน สนับสนุนประชาชนออกมาใช้สิทธิ 7 ส.ค. นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

23 พ.ค. 59 - กกต.เปิดศูนย์อำนวยการการออกเสียงประชามติ ในส่วนกลาง มุ่งประสานทุกหน่วยงาน รองรับสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย และรวดเร็ว ขณะเดียวกันเปิดตัวมาสคอต หนุมาน ตัวแทนผู้มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อชาติ รณรงค์ประชาชน ออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป