Share  

ที่ประชุม สปช..มีมติตั้ง กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.

21 พ.ค. 57 -    ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. แล้ว โดยจะหารือกรอบการดำเนินงานในการประชุมนัดแรกพรุ่งนี้


สนช.นัดประชุม ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการกฤษฎีกา วันพรุ่งนี้

21 ต.ค. 57 -    ประธาน สนช. นัดประชุมสมาชิกเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการกฤษฎีกา พร้อมพิจารณากฎหมายสำคัญ 8 ฉบับ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ในวันพุธที่ 22 ต.ค.57


สปช. ตั้งวิป สปช. (ชั่วคราว) พร้อมนัดประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้

21 ต.ค. 57 -    สปช. ตั้งกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช. ชั่วคราว) จำนวน 22 คน ทำหน้าที่สรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วน สปช. และทำหน้าที่ประสานงานสภาปฏิรูป โดยจะประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ (22 ต.ค 57)


สปช. ประชุมย่อย 11 กลุ่ม เพื่อเลือกตัวแทนเป็นวิป สปช. และกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช.

21 ต.ค. 57 -    สปช. ประชุมกลุ่มย่อยแบ่งตาม 11 ด้านตามที่มาของ สปช. เพื่อเลือกตัวแทนวิป สปช. และกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช.


ที่ประชุม สปช. เลือกประธานและรองประธาน สปช.แล้ว

21 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สปช.เลือกประธานและรองประธาน สปช.แล้ว โดยมีมติเลือกนายเทียนฉาย      กีระนันทน์ เป็นประธาน สปช. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธาน สปช. คนที่ 1 และนางสาวทัศนา บุญทอง เป็นรองประธาน สปช. คนที่ 2   


ว่าที่รองประธาน สปช.คนที่ 2 ยืนยัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและยุติธรรม

21 ต.ค. 57 -     นางสาวทัศนา บุญทอง ว่าที่รองประธาน สปช.คนที่ 2 ยืนยัน ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญด้วยความเสียสละ ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็น และยึดผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง


ประวัติ นายเทียนฉาย กีระนันนท์ ว่าที่ประธาน สปช.

21 ต.ค. 57 - ประวัติ นายเทียนฉาย กีระนันท์ สปช. ด้านอื่น ๆ ผู้ได้รับมติเอกฉันท์ให้เป็นประธาน สปช. เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม(องค์การมหาชน) 


นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่าที่รองประธานสปช. คนที่หนึ่ง ระบุ อยากเห็น สปช. เป็นสภาที่สร้างความมั่นใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

21 ต.ค. 57 -           นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่าที่รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่งย้ำพร้อมทำหน้าที่อย่างดีที่สุด และพร้อมร่วมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ อยากเห็น สปช. เป็นสภาที่สร้างความมั่นใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน   


นายเทียนฉาย กีระนันท์ ว่าที่ประธาน สปช. ยืนยัน พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เปิดรับฟังเสียงประชาชน มุ่งปฏิรูปประเทศทุกด้าน

21 ต.ค. 57 -           นายเทียนฉาย กีระนันท์   ว่าที่ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ ยืนยัน พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เปิดรับฟังเสียงประชาชน   มุ่งปฏิรูปประเทศให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน  


นายพารณ ผู้มีอาวุโสสูงสุดใน สปช. ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

21 ต.ค. 57 -    นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้มีอาวุโสสูงสุดใน สปช. ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกประธานและรองประธาน สปช. ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป