Share  

เลขาธิการสภาฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

19 ก.ย. 57 -    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาการก่อสร้างพร้อมแนวทางแก้ไข


สนช. รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พร้อมเตรียมแก้ไข 3 มาตรา ละเมิดสิทธิ ก.ศป.

18 ก.ย. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหลักการวาระที่1 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง แล้ว  พร้อมเตรียมเแก้ไข  มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14  ชี้ เป็นบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิของ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองชุดปัจจุบัน


สนช.เห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ของกระทรวงคมนาคมแล้ว

18 ก.ย. 57 -    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.รถยนต์ ด้วยเสียง 138 เสียง และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ด้วยเสียง 140 เสียง กำหนดตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างทั้ง 2 ฉบับ กรอบเวลา 30 วัน ขณะกระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของสมาชิก สนช. เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องรองรับภาวะเงินเฟ้อในอนาคต


ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2014 ครั้งที่ 1แล้ว

 18 ก.ย. 57 -    สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2014 ครั้งที่ 1หัวข้อ “การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” แล้ว


สนช. รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ ช่วยกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดเรื่องการรับขนคนระหว่างประเทศ เป็นการเฉพาะ

18 ก.ย. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหลักการวาระที่1 ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ   เพื่อมีกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดในเรื่องการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ


สนช. มีมติ 149 เสียง รับหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดฯ

18 ก.ย. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 149เสียง งดออกเสียง 2 เสียง พร้อมกำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน


กกต.พร้อมส่งรายชื่อ สปช. ทั้ง 11 ด้านให้ คสช. ได้ภายในวันพรุ่งนี้

18 ก.ย. 57 -    เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผย พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านละ 50 คน ทั้ง 11 ด้านต่อ คสช. ได้ภายในวันพรุ่งนี้ ส่วนรายชื่อในระดับจังหวัดจะส่งได้ภายในวันที่ 23 ก.ย.


ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ และ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

18 ก.ย. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการวาระที่1 ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ  และ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ   พร้อมตั้งข้อสังเกต โทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปี กรณีความผิด ทำสายการบินหยุดชะงัก เกินกว่าเหตุหรือไม่ 


เริ่มแล้วการประชุม สนช. โดยได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นวาระแรก

18 ก.ย. 57 -    เริ่มแล้วการประชุม สนช. โดยได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นวาระแรกขณะที่ประธานในที่ประชุม แจ้ง รัฐมนตรีของเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 3 ร่าง เหตุติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถมาชี้แจงต่อที่ประชุมได้


วิป สนช. ร่วมถก 101 ตุลาการศาลปกครอง กรณีร่าง พ.ร.บ.ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

17 ก.ย. 57 -    วิป สนช. เชิญตัวแทน 101 ตุลาการศาลปกครอง ร่วมถกปัญหาร่าง พ.ร.บ.ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยไม่อนุญาตสื่อมวลชนติดตามรับฟังด้วย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป