Share  

ยังมีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้ (31 ม.ค. 61 ) สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ล่าสุดมีผู้ยื่นเรื่องสมัคร 1 คน

29 ม.ค. 61 –  ยังมีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้ (31 ม.ค. 61 ) สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นสมัครได้ด้วยตัวเองที่จุดรับสมัคร อาคารรัฐสภา2 ถ.อู่ทองใน หรือ ที่อาคารสุขประพฤติชั้น1  ถ.ประชาชื่น   ล่าสุด มีผู้ยื่นเรื่องสมัคร  1 คน  


รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือ จากผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เสนอยื่นกฎหมายขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมาย

29 ม.ค. 61 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือ จากผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เสนอขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายของ พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... หวังช่วยสร้างสมดุลอำนาจรัฐ รับรองสิทธิและเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน 


สนช. มีมติวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส. ว. เป็นกฎหมาย

26 ม.ค. 61 - สนช. มีมติวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เป็นกฎหมาย เตรียมส่ง กกต. กรธ.  พิจารณาว่ามีความเห็นแย้งหรือไม่ภายใน 10 วัน


อนุ กมธ.คมนาคมทางบกฯ สนช. เตรียมประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการทบทวนแผนก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ภายในเดือน ก.พ.

26 ม.ค. 61 – คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ชี้ สร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เชื่อมโยงกับด่านของประเทศมาเลเชีย ต้องพิจาณาองค์รวมทั้งระบบ ช่วยลดระยะการสร้างเส้นทางเพิ่ม  พร้อมเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือน ก.พ. 


สนช.เตรียมการให้การรับรอง สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา

26 ม.ค. 61 -    กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา ประชุมเตรียมการให้การรับรอง สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศ


มติ สนช. เห็นตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก 166 : 35 เสียง ในมาตรา 11 ร่างกฎหมายลูก ส.ว. แบ่งกลุ่ม ส.ว. ออกเป็น 10 กลุ่ม เชื่อ บล็อกโหวตได้ยาก

26 ม.ค. 61 – มติ สนช. เห็นตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก 166 : 35 เสียง ในมาตรา 11 ร่างกฎหมายลูก ส.ว. แบ่งกลุ่ม ส.ว. ออกเป็น 10 กลุ่ม  เชื่อ บล็อกโหวตได้ยาก  ขณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ย้ำ แม้กลุ่มน้อยลง แต่ไม่มีการตัดสิทธิสมัครใครทั้งสิ้น  ทุกคนสามารถสมัครได้ทุกกลุ่ม  


นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย ร้อง สนช. พิจารณากรณี ทอท. ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

26 ม.ค.61 – นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย ร้อง สนช. พิจารณากรณี ทอท. ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หวังให้เปิดจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะให้ผู้ประกอบการอื่นได้ใช้ร่วมกัน


สมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ เสนอกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนต่อ สนช.

26 ม.ค. 61 - สมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ยื่นเสนอกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนต่อ สนช. หวังการปฏิรูประบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีความครอบคลุมรอบด้าน


ที่ประชุม สนช. วันนี้ พิจารณาวาระ2 และวาระ3 กฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.

26 ม.ค. 61 – ที่ประชุม สนช. วันนี้ พิจารณาวาระ2 และวาระ3 กฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.   ด้าน สมาชิก สนช. แนะใช้หลักความเท่าเทียมจัดกลุ่ม ส.ว.  เชื่อกลุ่มน้อยลงทำให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น  ปิดช่องโหว่บล็อกโหวตได้  พร้อมเสนอแยกกลุ่มสตรีออกมาต่างหากแต่ไม่จำกัดสิทธิในการสมัครกลุ่มอื่น   ด้านประธาน กมธ.วิสามัญฯ  ย้ำ การจัดกลุ่มไม่ใช้หลักทางเพศแต่ใช้หลักความสามารถทางวิชาชีพสอดรับรัฐธรรมนูญ 2560   ซึ่งทำให้สตรีเข้าสมัครได้ทุกกลุ่มอยู่แล้ว 


สนช.มีมติ 213 เสียง ผ่านวาระ 3 ประกาศใช้ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นกฎหมาย

26 ม.ค. 61- สนช.มีมติ 213 เสียง ผ่านวาระ 3 เห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นกฎหมาย มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 


ก่อนหน้า      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      ถัดไป