ประธานสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก เผยความสำเร็จการจัดประชุม ครั้งที่ 9 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน


ที่ประชุม WSPU ครั้งที่ 9 เห็นชอบปฏิญญากรุงเทพฯ มุ่งใช้บทบาทของภาครัฐสภาสนับสนุนกิจการลูกเสือ เพื่อร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สนช. เตรียมเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายนนี้


สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.นี้


สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามาตรา 35 หวังนำข้อคิดเห็นไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


ครม.เห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับแก้ไข ให้ใช้กัญชา-กระท่อม ทางการแพทย์ได้
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา