กกต. สรุปยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า กรุงเทพฯ อันดับ 1 ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ส่วนออสเตรเลีย ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรมากสุด


ประธาน กกต. ขอความร่วมมือข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต


สถาบันพระปกเกล้า เผยประชาชนร้อยละ 92.9 ยืนยันจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.ในวันที่ 24 มี.ค.62 อย่างแน่นอน


กกต. สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนกว่า 2.6 ล้านคน


สนช.รับหนังสือคัดค้านการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว จากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก


ประธานอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส มอบรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน” แก่บุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา