กมธ.สังคม สนช. จับมือภาคีเครือข่าย จัดเวทีสรรค์เสวนาโลกดิจิทัลสำหรับเด็ก มุ่งแก้ปัญหาภัยคุกคามจากโลกออนไลน์


รองประธาน สนช.คนที่ 1 ยืนยัน เร่งพิจารณากฎหมาย พอใจไม่มีตกค้าง และมองผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้เป็นสำคัญ


รองประธาน สนช. คนที่หนึ่งรับการยื่นหนังสือแสดงความเห็นแย้งต่อร่างกฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


กมธ.เกษตรฯ สนช.รับหนังสือจากสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก ที่ร้องขอให้มีการเปลี่ยนใบอนุญาตการใช้เครื่องมือ


ปธ.สนช.กล่าวถ้อยแถลงในเวทีประชุม IPU ถึงการดำเนินงานของ สนช. ในการปฏิรูปกฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาในยุคนวัตกรรม


สนช.ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 หวังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา