สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 

วิสัยทัศน์

เป็นสื่อนิติบัญญัติที่มีศักยภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมุ่งผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
..................................................................................................................................................................

พันธกิจของหน่วยงาน

1. พัฒนาศักยภาพองค์ด้านการบริหารงานการผลิตรายการวิทยุรัฐสภาและรายการโทรทัศน์รัฐสภา
2. พัฒนาศักยภาพด้านองค์กรด้านการบริหารงานเทคนิคให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายและเวลาการออกอากาศ
3. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติ
4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นผู้ชำนาญงานควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
..................................................................................................................................................................
เป้าหมายของหน่วยงาน

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นสื่อนิติบัญญัติที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุตามพันธกิจ
2. บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความชำนาญ
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านการรับฟังรายการวิทยุรัฐสภา และรับชมรายการโทรทัศน์รัฐสภาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
..................................................................................................................................................................

ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์