search

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน :   


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
view:481


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
view:449


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
view:498


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
view:507


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
view:529


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
view:474


  หน้า: 1 2 3 4


งานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “ขบวนการคนตัวเล็ก” ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
รายการ "กฎหมายหน้า 1 สัญจร" จังหวัดเพชรบุรี
โครงการสายด่วนรัฐสภาสัญจร จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
งานแถลงข่าวรายการ "พลเมืองD" ปี 2560
สายด่วนรัฐสภาสัญจร จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2559
สายด่วนรัฐสภาสัญจร จ.ภูเก็ต ปี 2559
Short Film of Parliament 2016 ครั้งที่ 3
โครงการสายด่วนรัฐสภาสัญจร จังหวัดนครราชสีมา
อบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจร สายด่วนรัฐสภา
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ : กิจกรรมพบผู้ฟังผู้ชม จ.เชียงใหม่
ประกวด Short Film of Parliament 2015 ครั้งที่ 2 : หัวข้อ คนค(ร)บ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานสื่อมวลชน
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1/58
ประชุมชี้แจง การผลิตรายการตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา