search
ประจำวันอังคาร  (หมวดหมู่: ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา)
08:00 - 08:05    เคารพธงชาติ/พระบรมราโชวาท/สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด พอเพียงสู่ประโยชน์สุข
08:05 - 08:50    สถานีอู่ทองใน (สด)
08:50 - 09:00    สารคดี ความรู้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
09:00 - 10:00    มองรัฐสภา (สด)
10:00 - 11:00    ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
11:00 - 12:00    ภารกิจผู้แทน
13:05 - 13:25    สารคดี ชุด ปราชญ์เดินดิน
14:05 - 15:00    สถานีอู่ทองใน (รีรัน)
15:00 - 16:00    ZOOM IN (รีรัน)
16:00 - 17:00    1 สัปดาห์กับวุฒิสภา (รีรัน)
17:00 - 17:30    เพลินวันวาน
17:30 - 20:30    รับสัญญาณข่าวจาก สทท.
20:30 - 21:00    สารคดีความรู้ต่างๆ
21:00 - 22:00    มองรัฐสภา (รีรัน)
22:00 - 22:05    สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ตามรอย สายน้ำพระราชหฤทัย/พระบรมราโชวาท/ปิดสถานี
เลือกดูผังรายการวันอื่น: 
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา