search
ประจำวันอาทิตย์  (หมวดหมู่: ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา)
08:00 - 08:05    เคารพธงชาติ/พระบรมราโชวาท/สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด จากแดนพุทธภูมิ
08:05 - 09:00    ศาสนากับประชาธิปไตย (รู้ธรรมยามเช้า)
09:00 - 09:30    เด็กไทยหัวใจ ประชาธิปไตย (รีรัน)
09:30 - 10:00    สุขกาย สบายใจ (รีรัน)
10:00 - 10:15    สรุปข่าวรอบสัปดาห์
10:15 - 10:30    สารคดี ชุด ปราชญ์เดินดิน
10:30 - 11:00    นาทีกฎหมาย (รีรัน)
11:00 - 12:00    บทบาทนักการเมือง (รีรัน)
12:00 - 13:00    ห้องข่าวรัฐสภาชาแนล
13:00 - 13:05    สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดพอเพียงสู่ประโยชน์สุข
13:05 - 14:00    ย้อนรอย(การ)เมืองไทย (รีรัน)
14:00 - 15:00    1 สัปดาห์กับวุฒิสภา (รีรัน)
15:00 - 16:00    เกมประชาธิปไตย
16:00 - 16:15    สรุปข่าวรอบสัปดาห์
16:15 - 17:30    สารคดีความรู้ต่างๆ
18:00 - 20:30    เคารพธงชาติ/ รัยสัญญาณข่าว
20:30 - 21:30    ZOOM IN
21:30 - 22:00    กรรมาธิการพบประชาชน (รีรัน)
22:00 - 22:05    สารคดีเฉลิทพระเกียรติ ชุด ตามรอยสายน้ำ/ พระบรมราโชวาท/ ปิดสถานี
เลือกดูผังรายการวันอื่น: 
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา