รายการ สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

18 มกราคม 2561 ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน ถูกเสนอเข้าสู่การพิจ...
view:25


กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แม้เกิดขึ้นในรัฐบาลทหารที่เรียกว่าเป็นยุคปร...
view:558


ล่าสุด มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหลักกการ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ...
view:326


ภาษีค่าใช้น้ำสาธารณะ กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ทรัพย...
view:553


กฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และกฎหมายแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปป...
view:705


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้ส่งเสี...
view:600


ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จากกร...
view:442


ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา หรือเพียงความต่างที่ไม่แตกต่าง???...พระรา...
view:563


ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนิ...
view:696


ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ...การพ...
view:380


ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กับการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง...
view:596


ความเคลื่อนไหวการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายประเ...
view:639


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์