รายการ สภากับประชาคมโลก ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

สภากับประชาคมโลก : สนช. ระบุแนวทางของไทยที่สอดคล้องกับการธำรงรักษาสันติภาพต่อที่ประชุม กมธ. IPU ว่าด้วยสันติภาพ ก่อนเห็นชอบกับร่างข้อมติร่วมประเทศสมาชิก ธำรงรักษาสันติภาพเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
view:63


สภากับประชาคมโลก : 22 Mar "World Day for Water"
view:39


สภากับประชาคมโลก : สนช. ร่วมจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
view:49


สภากับประชาคมโลก : วันเด็กกับอนุสัญญาเด็กสากล
view:81


สภากับประชาคมโลก : Hanoi Declaration ปฏิญญาฮานอย ความตกลงที่เกิดขึ้นจากการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26
view:69


สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26
view:60


สภากับประชาคมโลก : รัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด สร้างยุทธศาสตร์เดียวกันในประชาคมโลกเพื่อต่อต้านยาเสพติด
view:48


สภากับประชาคมโลก : COP สมัยที่ 23 ไทยมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมสหประชาชาติ ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากประชาชน
view:31


สภากับประชาคมโลก : สนช. เสนอแนวทางของไทยต่อสหภาพรัฐสภา(IPU) ถึงการให้ความสำคัญต่อการธำรงรักษาสันติภาพ ในฐานะเครื่องมือในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบของสหประชาชาติ ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกันในปี 2030
view:49


สภากับประชาคมโลก : AIPA and ASEAN : Partnership for Inclusive Change
view:46


สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุม APA ยกระดับความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางสังคม และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ
view:35


สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 3 ที่ประเทศญี่ปุ่น เน้นย้ำความร่วมมือในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและภัยธรรมชาติ
view:42


  หน้า: 1 2


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา