รายการ สภากับประชาคมโลก ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุม AIFOCOM ครั้งที่ 13 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิป...
view:61


สภากับประชาคมโลก : ข้อมติที่ 409 สภาคองเกรส (H.Con.Res) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ...
view:27


สภากับประชาคมโลก : ASEAN-AIPA การดำเนินงานฝ่ายบริหาร-นิติบัญญัติในภูมิภาค บรร...
view:50


สภากับประชาคมโลก : รัฐสภาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งดำเนินงานรองรับการเปลี่ยน...
view:40


สภากับประชาคมโลก : ASEAN Leaders Interface with AIPA Representatives at ASEAN...
view:55


สภากับประชาคมโลก : สนช. ประชุม IPUที่ 136 ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มุ่งใช...
view:61


สภากับประชาคมโลก : บทบาทและภารกิจของ สนช. ในองค์กรระหว่างประเทศ APA
view:70


Parliamentary Hearing ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บรรลุเป้าหมายด้านมหาสมุทรตาม...
view:85


สนช.ประชุมสุดยอดสันติภาพโลก ครั้งที่ 4 World summit on Peace กรุงโซล เกาหลี
view:78


สนช. ประชุม APPF ครั้งที่ 25 ณ สาธารณรัฐฟิจิ เพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
view:86


  หน้า: 1


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์