รายการ ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ประเด็น การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ... สู่ไทยแลด์ 4.0
view:7


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ประเด็น การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ... สู่ไทยแลนด์ 4.0
view:30


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประเด็น ปัญหาและข้อเสนอแนะกฎหมายควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
view:9


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประเด็น ปัญหาและข้อเสนอแนะกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
view:69


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ประเด็น รายงานการศึกษาการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของคนขับรถรับจ้างสาธารณะ และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
view:72


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ประเด็น กระทรวงยุติธรรม : แนวทางแก้ไขปัญหาการขายฝาก
view:133


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ...
view:88


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 30 เมษายน 2561 ประเด็น การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชนภาคธุรกิจ
view:46


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 9 เมษายน 2561 ประเด็น กระบวนการนโยบายสาธารณะต้องกำหนดให้ประชาขนมีส่วนร่วมจริงหรือ
view:157


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 2 เมษายน 2561 ประเด็น ปัญหาและทางออกร่างพระราชบัญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม : มุมมองผู้ประกอบธุรกิจ
view:58


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 26 มีนาคม 2561 ประเด็น มุมมองการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกสูู่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
view:135


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 19 มีนาคม 2561 ประเด็น "คนอยู่ร่วมกับป่า" กับทางออกการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน
view:82


  หน้า: 1 2 3


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์