รายการ ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 10 กันยายน 2561 ประเด็น กลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมายกับร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ...
view:189


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 3 กันยายน 2561 ประเด็น สิทธิชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
view:192


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประเด็น ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
view:185


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ประเด็น ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า
view:172


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประเด็น การยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น
view:177


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ประเด็น ความจำเป็นของการมีกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน
view:186


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประเด็น แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร
view:184


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ประเด็น แนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่จะตัดไม้หวงห้ามในที่ดินตนเอง
view:214


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประเด็น สร้างความเข้าใจเจตนารมณ์และสาระสำคัญ ของร่างพระราชบัยญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ...
view:166


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประเด็น ยกระดับการบริการภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
view:168


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ประเด็น พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
view:164


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ประเด็น การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ... สู่ไทยแลนด์ 4.0
view:187


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา