รายการ สปอต ประชาสัมพันธ์ ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 4 ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย
view:198


SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 3 หน้าที่ของประชาชน
view:185


SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 2 รัฐ มีหน้าที่ ที่ทำให้สิทธิเป็นจริง
view:178


SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 1 คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
view:204


คำกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 โดยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
view:88


คำกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
view:119


คำกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 โดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
view:90


คำกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.เทียนฉาย กีระนันท์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
view:115


คำกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 โดยศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
view:98


คำกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 โดยรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง
view:206


Presentation สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐ­สภา - 2557
view:110


รายการ ย้อนรอย [การ] เมืองไทย ตอน...มหาธรรมราชา
view:101


  หน้า: 1 2 3


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา