รายการ สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ...การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย คืออะไร?...กกต.ชุดเดิม จะได้อยู่ต่อ หรือ ต้องหมดวาระ...ติดตามทั้งหมดได้ กับ เส้นทางกฎหมาย
view:150


ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กับการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แนวทางค่าสมาชิกพรรค และทุนประเดิมพรรคการเมือง ...ติดตามทั้งหมด ได้กับเส้นทางกฎหมาย
view:142


ความเคลื่อนไหวการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายประเด็นที่กลายเป็นกระแสร้อน ...ติดตามทั้งหมด ได้กับเส้นทางกฎหมาย
view:149


ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กับการปรับเพิ่มโอกาสการจ้างงาน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...เพิ่มบทบัญญัติให้การเกษียณอายุ เท่ากับ การเลิกจ้าง ...ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:346


ในเมื่อกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้อง ล้าสมัยไปแล้ว ก็ต้องยกเลิกไป แล้วยกร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทนที่... และนั่น ทำให้เส้นทางของ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้เริ่มต้นขึ้น ... ติดตามทั้งหมดได้กับเส้นทางกฎหมาย
view:125


ระบบการเลือกตั้ง ที่ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย ไม่ว่าประชาชนจะเลือกใครก็ไม่สูญเปล่า กับที่มานายกรัฐมนตรี ส.ส. หรือ คนนอก... ติดตามทั้งหมดได้กับเส้นทางกฎหมาย
view:120


ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค 2560 พรรษา ปัจจุบันสมัย ... เริ่มศักราช รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ... ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:425


เมื่อต้นเดือนมีนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับความคาดหวังแก้จุดอ่อนระบบสหกรณ์ไทย ติดตามทั้งหมดได้กับเส้นทางกฎหมาย
view:147


พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กฎหมายที่พลิกชีวิตคนไร้ที่พึ่ง ด้วยหลักการ “พัฒนา” ให้ยืนได้ด้วยตัวเอง และหลีกพ้นจากการเป็นคนไร้ที่พึ่ง ... ติดตามได้กับ เส้นทางกฎหมาย
view:160


โลกนี้ดำรงอยู่ไม่ได้ หากไม่มีน้ำ...ถึงเวลาที่รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติไทย ลงมือยกร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ... กฎหมายที่หวังจัดการน้ำในหลายด้าน แต่เป็นเอกภาพ
view:119


การเดินทางของร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) สถาบันภูมิราชธรรม สู่เส้นทางการจัดตั้งศูนย์รวมศิลปะวิทยาการ ตามรอยพระราชปณิธานเหนือหัวรัชกาลที่9 ... ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:123


ก้าวสำคัญที่หลายฝ่ายเฝ้ารอการตีความจากศาลรัฐธรรมนูญ คือ ในระยะเวลา 5 ปีแรก สมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่
view:122


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา