รายการ สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

เศรษฐกิจดิจิทัล คำนี้ อาจไม่คุ้นหูมากนัก แต่นี่ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา หลายรัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อน ให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม.....
view:120


เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก กับแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยมาตรการลดหย่อนภาษี อย่างช็อปช่วยชาติ เมื่อปลายปีที่แล้ว 7 วัน เงินสะพัดกว่า 1 แสน 3 หมื่นล้าน… และยังหมดเพียงเท่านั้น เมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการทางเศรษฐกิจอีกครั้ง...ให้โอกาสกับ SMEs ที่ไม่ตั้งใจทำผิดทางภาษี ติดตามทั้งหมดได้กับเส้นทางกฎหมาย
view:127


6 กันยายน 2558 มติสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วน2ญัตติ ปฏิรูป2ปีก่อนเลือกตั้ง และ รัฐบาลปรองดอง ก็ตกไปโดยปริยาย จบเส้นทางสู่ประชามติ...ติดตามได้กับ เส้นทางกฎหมาย
view:187


มาตรา 44 ...อำนาจที่ถูกจับตา
view:157


ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากทั้งนักการเมืองและประชาชน...
view:128


เกือบ 20 ปี ที่ภาคประชาชน เดินหน้าเสนอกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยหวังให้มีการจัดตั้งองค์การที่เป็นอิสระจากภาครัฐเข้ามาทำหน้าที่ดูแลประชาชน จนผ่านมาหลายรัฐบาลก็ยังไม่สมหวัง
view:121


การค้างาช้างผิดกฎหมายในประเทศไทยถือเป็นปัญหาระดับโลก ที่ไซเตสจับตามาตลอด พร้อมขีดเส้นตายให้ไทยต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้ภายในเดือน มีนาคม 2558....ขณะที่ฝ่ายไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งเดินหน้าเสนอแผนปฏิบัติการค้างาช้างแห่งประเทศไทย และออกกฎหมายต่อต้านการค้าช้างจนสำเร็จ.....ติดได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:128


ที่ผ่านมา กฎหมายประกันสังคม 2533 ถูกปรับปรุงแก้ไขในหลายครั้งหลายครา ทั้งรัฐบาลและภาคประชาชน ต่างเสนอกฎหมายฉบับแก้ไข เพื่อหวังคืนสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้มากที่สุด
view:127


สิ้นสุดการรอคอยกว่า 10 ปี เมื่อราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2557 ให้ร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้ (28 ธ.ค. 57) ..เป็น กฎหมายคุ้มครองสัตว์ ฉบับแรกของไทย
view:137


10 ปีที่เรียกร้อง 10 ปีที่รอคอย กว่าที่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จะผ่าน 3 วาระในการตรากฎหมาย และเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายที่รอวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา..... ความทุ่มเทของคนรักสัตว์จึงไม่สูญเปล่าอีกต่อไป และถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางด้วยก้าวแรกที่มั่นคงของกฎหมายคุ้มครองสัตว์ฉบับนี้...มาร่วมย้อนเส้นทางของกฎหมายคุ้มครองสัตว์ฉบับนี้ กับ เส้นทางกฎหมาย
view:145


9 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ. ....โดยร่างพระราชบัญญัตินี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา.. ติดตามทั้งหมดได้กับ เส้นทางกฎหมาย
view:121


10 ร่างกฎหมายเร่งด่วน ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมติผ่านวาระรับหลัก การครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 28 -29 สิงหาคม ที่ผ่านมา
view:136


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา