รายการ วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 3 เมษายน 2561 ประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ
view:700


วาระปฏิรูป...วารประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประเด็น แนวทางการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
view:192


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 27 มีนาคม 2561 ประเด็น แนวทางการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
view:174


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 21 มีนาคม 2561 ประเด็น การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชนในรูปแบบละครโทรทัศน์
view:207


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประเด็น แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
view:163


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 14 มีนาคม 2561 ประเด็น ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
view:165


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 13 มีนาคม 2561 ประเด็น การสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษา
view:175


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 7 มีนาคม 2561 ประเด็น การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนจบ
view:184


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 6 มีนาคม 2561 ประเด็น การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนที่ 1
view:202


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น ความเกี่ยวโยงของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการปฏิรูปด้านอื่นๆ
view:150


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
view:225


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น การขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
view:145


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา