รายการ วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 9 มกราคม 2561 ประเด็น การผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน และ พ.ร.บ.ความปลอดภัย
view:117


วาระปฏิรู...วาระประเทศไทย วันที่ 3 มกราคม 2561 ประเด็น การปฏิรูประบบงานสอบสวนตามหลักสากล
view:127


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 2 มกราคม 2561 ประเด็น การปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
view:115


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ประเด็น ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77
view:129


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ประเด็น การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ ตอนจบ
view:152


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ประเด็น การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ
view:173


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ประเด็น การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
view:169


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ประเด็น ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล
view:156


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ประเด็น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้
view:134


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ประเด็น การปฏิรูประบบการศึกษาโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน
view:119


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ประเด็น ข้อเสนอการปฏิรูประบบงานสอบสวน
view:125


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น การปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
view:119


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา