รายการ วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น การปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา
view:122


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน
view:139


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านการศึกษา แลด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน - ป่าไม้
view:124


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรุปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน - ป่าไม้
view:121


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านกระบวนการยุติธรรม
view:141


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน
view:123


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อเสนอ อบป.
view:117


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เทปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนจบ (งานสัมมนา มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป)
view:134


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประเด็น เทปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 1 (งานสัมมนา มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป)
view:129


"วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย" วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล เรื่อง บทบาทของศรชล.ต่อนโยบายแห่งชาติทางทะเล
view:118


"วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย" วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบานแห่งชาติทางทะเล เรื่อง ความเชื่อมโยงของนโยบายแห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติ และ SDGs
view:136


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 26 กันยายน 2560 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล
view:133


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา