รายการ วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 26 กันยายน 2560 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล เรื่อง ความต่อเนื่องของนโยบายแห่งชาติทางทะเลในการปฏิรูปประเทศ
view:119


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 20 กันยายน 2560 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล
view:112


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน 2560 ประเด็น สรุปผลการจัดงานสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป"
view:106


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 13 กันยายน 2560 ประเด็น การปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย
view:110


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 12 กันยายน 2560 ประเด็น สัมมนามหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
view:114


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 2560 ประเด็น ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
view:124


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน 2560 ประเด็น นโยบายแห่งชาติทางทะเล
view:154


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดิน ป่าไม้
view:129


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ประเด็น ภาษีสิ่งแวดล้อมและภาษีคาร์บอน
view:143


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ประเด็น ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย
view:118


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ประเด็น ความคืบหน้าการปฏิรูประบบบริหารราชการ
view:117


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ประเด็น การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก)
view:121


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา