รายการ ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาขน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ : ร่าง พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...
view:105


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 29 มกราคม 2561 ประเด็น การผลักดันร่างพระราชบัญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...ข้อท้าทายการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 (ตอนจบ)
view:115


ปฏิรูปกฎหมายประชาชน วันที่ 22 มกราคม 2561 ประเด็น การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ... ข้อท้าทายการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
view:109


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 1 มกราคม 2561 ประเด็น การพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน
view:170


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ประเด็น ปลดล็อคร่างกฎหมายการอำนวยความสะดวกฯ กับบทบาทคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น
view:92


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ประเด็น คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กับ ข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
view:119


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประเด็น คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน : ผลการดำเนิงานระยะที่ 1 และแผนการทำงานระยะที่ 2
view:111


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น บทบาทคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
view:105


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น การจัดทำร่าง พ.ร.บ.การจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่อง พ.ศ. ...(ภาค 2)
view:109


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่อง พ.ศ. ...
view:96


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ประเด็น ร่าง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ... กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
view:104


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 25 กันยายน 2560 ประเด็น กระบวนการยุติธรรมทางเลือกกับหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (มุมมองนักวิชาการ)
view:99


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา