รายการ ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 11 กันยายน 2560 ประเด็น ยุธิธรรมชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
view:99


ปฏิรูปกฎหมายเพือประชาชน วันที่ 18 กันยายน 2560 ประเด็น ข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
view:100


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 4 กันยายน 2560 ประเด็น ข้อเสนอปฏิรูปกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
view:104


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ประเด็น เทปพิเศษ : ทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย และแนวทางการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย
view:95


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ประเด็น เทปปาฐกาถาพิเศษ : แนวทางการปฏิรูปกฎหมาย ตอนที่ 2
view:95


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ประเด็น เทปปาฐกถาพิเศษ : แนวทางการปฏิรูปกฎหมาย
view:98


ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ประเด็น ปฏิรูปกฎหมายยุติธรรมชุมชน ทางออกการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
view:100


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา