คณะกรรมการสรรหา กกต. ได้รายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.2 คน เพิ่มเติมแล้ว


จำนวนผู้ชม: 260    วันที่โพสต์: 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15:36 น.
Facebook

5 ต.ค.61 – คณะกรรมการสรรหา กกต. มีมติเห็นควรให้ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ ทนายความ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. จากนี้เตรียมเสนอรายชื่อให้ สนช. เพื่อมีมติเห็นชอบหรือไม่ต่อไป

      ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กรรมการสรรหา กกต.) ที่มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ประชุมเพื่อสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ซี่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 14 คน เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ก่อนมีมติเลือก นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ ทนายความ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. เพิ่มเติม

      สำหรับขั้นตอนจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กกต. จะจัดทำรายงานและเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ที่ประชุม สนช. พิจารณาและมีมติเห็นชอบหรือไม่ต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์ /ข่าว

ลักขณา  เทียกทอง  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา