กมธ. สังคมฯ สนช. เปิดเวทีสัมมนาถกปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ตามมาตรา 35 ในพุธที่ 14 พ.ย. นี้


จำนวนผู้ชม: 275    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:47 น.
Facebook

8 พ.ย. 61 – คณะกรรมาธิการการสังคมฯ สนช. เตรียมจัดสัมมนา พุธที่ 14 พ.ย. นี้  เปิดเวทีถกประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 35  พร้อมรวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเสนอต่อรัฐบาล  สู่การเร่งปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

               คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมจัดสัมมนา “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 35” ในวันพุธที่ 14 พ.ย. นี้ เริ่มเวลา 8.30 น.  ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น3 อาคารรัฐสภา2  โดยภายในงานสัมมนา จะมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมการจัดหางาน ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนองค์กรด้านผู้พิการ สถานประกอบการ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน

                ทั้งนี้ การจัดสัมมนา “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 35”  สืบเนื่องมาจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นการจ้างงานและส่งเสริมการทำงานของผู้พิการ  ที่พบว่า มาตรการส่งเสริมการทำงานของผู้พิการ ตามมาตรา35  ในกฎหมายดังกล่าว  ถือเป็นมาตรการทางเลือกให้ผู้ประกอบการและคนพิการที่มีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีการรวมกลุ่มกัน รวมทั้งผู้ดูแลผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงการมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น แต่จากการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมา กลับเกิดปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายทั้งประเด็นความรู้ ความเข้าใจของคนพิการและสถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเองได้  คณะกรรมาธิการฯ  จึงได้เตรียมจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน  เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สู่การเร่งปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

ขอบคุณภาพจาก  http://ratchaburi.mol.go.th/en/node/4618ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา