สนช.ห่วงปัญหาด้านประชากร หลังสังคมสูงวัยมีอัตราสูงขึ้นรวดเร็ว ขณะจำนวนนักศึกษาลดลง ขาดประชากรวัยแรงงาน


จำนวนผู้ชม: 177    วันที่โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:29 น.
Facebook

9 พ.ย. 61 – สนช.ตั้งกระทู้ถามนายกฯ ห่วงการดูแลประชากร หลังสังคมสูงวัยมีอัตราสูงขึ้นรวดเร็ว ขณะจำนวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลับลดลง ด้าน รมต.ศึกษาฯ และ รมต.สาธารณสุข แจงแนวทางและการดำเนินยุทธศาสตร์สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งผู้เรียน ผู้สอน และกระบวนการคิด ส่วนด้านสาธารณสุข มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพตั้งแต่ระดับชุมชน

     นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ตั้งกระทู้ถามนายกฯ ถึงปัญหาประชากรไทยซึ่งประสบปัญหาเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ที่สังคมสูงวัยมีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดูแลด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ มีการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนบ่อยครั้งขึ้นต่อปี การเข้ารักษาในระยะเวลาที่นานขึ้น กระทบต่ออัตรากำลังและการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข ในทางกลับกันอัตราการเกิดของประชากรกลับอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก และยังส่งผลไปที่จำนวนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ลดลงกว่าร้อยละ 30 ในช่วง 3 ปี ส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัยแทบทุกแห่ง เกิดปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงาน จึงต้องการทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงอัตราการใช้บริการของผู้สูงอายุในระบบสุขภาพหรือไม่รวมทั้งรัฐบาลมีแนวทางจัดการปัญหาจำนวนผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ลดลงอย่างรวดเร็วหรือไม่

     ด้าน นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าในด้านการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและจัดทำให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติตลอดมา โดยนำองค์ประกอบของเด็กรุ่นใหม่ Gen Z มาร่วมพิจารณาใช้ปรับกระบวนการการเรียนรู้ใหม่ ตอบโจทย์การเปลี่ยนไปของสังคม และรองรับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเองต้องปรับตัวในการบริหารจัดการ ไม่มุ่งผลิตปริญญา แต่เน้นที่สมรรถนะ ปรับหลักสูตรที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมหลัก เน้นประสบการณ์การฝึกงานในสถานที่จริงเป็นหลักให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นและเกิดจากความเข้าใจในลักษณะ Learning by doing ดึงภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมร่วมกับภาคอุดมศึกษา อีกทั้งกระทรวงฯ มุ่งสร้างครูพันธุ์ใหม่ เพื่อให้มีครูดีผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ พร้อมยกตัวอย่างหลายโครงการนำร่องที่ดำเนินการไปแล้ว อาทิ ให้ทุก สพฐ. ต้องมีโรงเรียนคุณภาพ

     ขณะที่ นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเช่นเดียวกันว่า กระทรวงมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รองรับการขยายตัวสู่สังคมสูงวัยที่สมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งหมายถึง 1 ใน 5 ของประชากรจะเป็นผู้สูงวัย จึงมีการกำหนดแนวทางที่จะทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้สังคมให้ได้มากที่สุด  เริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างความเข้มแข็งให้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่าง การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในทุกอำเภอแล้ว มีนายอำเภอเป็นประธานร่วมกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมส่วนกรณีผู้ใช้บริการสถานพยาบาลมากขึ้น มีการดำเนินโครงการคลินิกหมอครอบครัวที่เข้าดูแลด้านสุขภาพในระดับตำบล หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (long term care) ที่ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี สามารถดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้กว่า 1.8 แสนคน และจำนวนนี้เริ่มมีสุขภาพดีขึ้นกว่า 2 พันคน ซึ่งจะมีการขยายโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา