กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. เปิดเวทีเสวนาการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย


จำนวนผู้ชม: 136    วันที่โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:07 น.
Facebook

9 พ.ย.61- กมธ.การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สนช. จัดเสวนา “แนวทางการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย” หามาตรการสนับสนนุนระบบเศรษฐกิจด้วยแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยที่มีความสามารถ และลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม

      คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดเสวนา เรื่อง“แนวทางการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย” ณ ห้องประชุม 213-216ชั้น 2อาคารรัฐสภา 2โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตัวแทนแรงงานชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยและผู้สนใจรวมจำนวน 100คน

      พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า จากผลการศึกษา เรื่อง แนวทางช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งยังไม่มีสัญชาติไทยให้สามารถประกอบการงานและประกอบอาชีพได้โดยถูกต้องตามกฎหมายและเรื่องแนวทางการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสำหรับภาคอุตสาหกรรมพบว่าประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยอาศัยในประเทศจำนวนมาก โดยบางส่วนได้รับการศึกษามีความรู้ความสามารถมีความพร้อมประกอบอาชีพแต่ยังติดปัญหาข้อกฎหมายซึ่งหากได้รับการแก้ไขให้สามารถทำงานได้โดยสะดวก นอกจากจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังเป็นแก้ไขปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง ผลการเสวนาครั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์อุตสาหกรรมและแรงงานจึงนำไปประกอบการจัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเสนอต่อสนช.ต่อไป

      นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กล่าวถึง สถานการณ์และปัญหาการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย ว่ากระทรวงมหาดไทยใช้มาตรการผ่อนผันให้กับชนกลุ่มน้อย 19 กลุ่มที่ไม่มีสัญชาติไทย จำนวน 2.4 แสนคน ให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว โดยต้องอาศัยอยู่ในเขตอำเภอ จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่และอนุญาตให้ทำงานนั้นทำได้เฉพาะพื้นที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น หรือย้ายงานได้ตามที่กรมการจัดหางานกำหนดไว้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวและชนกลุ่มน้อยที่ตกสำรวจและแรงงานที่แอบแฝง เพื่อจำกัดแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และป้องกันไม่ให้แรงงานเหล่านี้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

      ด้านนายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กล่าวถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย ว่า ขณะนี้มีชนกลุ่มน้อยที่ยื่นเรื่องขอทำงาน จำนวนกว่า 65,000 คน โดยกรมการจัดหางานอนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยทำงานได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี และนายจ้างต้องขออนุญาตกับนายอำเภอในพื้นที่ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้ ทั้งงานที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง แต่การทำงานนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอ และใบอนุญาตทำงานมีอายุ 5 ปี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ชนกลุ่มน้อยสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานได้ ผ่านการดำเนินการของกรมการจัดหางานจังหวัดส่วนใหญ่ต้องการทำงานรับใช้ในบ้าน การเกษตร และธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ทั้งนี้ หากภาครัฐส่งเสริมให้แรงงานชนกลุ่มน้อยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกับแรงงานปกติ อาทิ สิทธิรักษาพยาบาล การอนุญาตให้ทำงานนอกเขตได้แรงงานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา