สนช. เห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก


จำนวนผู้ชม: 5435    วันที่โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:02 น.
Facebook

9 พ.ย. 61 – สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก ปรับเปลี่ยนสถานะให้สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มุ่งบริหารจัดการและผลิตกำลังบุคลากรได้ตามความต้องการด้านสุขภาพและสังคม

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) สถาบันพระบรมราชชนก ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ด้วยเสียง 179 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หลังนายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับสถานะของสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 39 แห่ง เป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข มีสถานะเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดความอิสระ คล่องตัวขึ้น ผลิตบุคคลได้ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน และการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการประชาชนได้ทั่วถึง มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการศึกษาเรียนรู้และแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

     ทั้งนี้ เมื่อ สนช. มีมติรับหลักการแล้ว กำหนดตั้งกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน ทำหน้าที่พิจารณา มีระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน กำหนดแปรญัตติใน 7 วัน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา