คปก. เตรียมเปิดตัว โครงการทบทวนใบอนุญาต Thailand : Smart license ในวันที่14 พ.ย. นี้ แจงแนวทางปรับแก้กฎหมายเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน


จำนวนผู้ชม: 116    วันที่โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:43 น.
Facebook

9 พ.ย. 61 –คปก.  เตรียมเปิดตัว “โครงการทบทวนใบอนุญาต Thailand : Smart license”  ในวันพุธที่ 14 พ.ย. นี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการลดขั้นตอนและการอนุญาตที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน  

              คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)  เตรียมเปิดตัว “โครงการทบทวนใบอนุญาต Thailand : Smart license”  ในวันพุธที่ 14 พ.ย. นี้ ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 300 คน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสถานทูตนักวิชาการ เข้าร่วม

                สำหรับ “โครงการทบทวนใบอนุญาต Thailand : Smart license”นั้น  จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุญาตอันจะนำไปสู่การลดเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ  รวมถึงลดขั้นตอนกระบวนงานและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน  ซึ่งนับเป็นการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการฯ  ที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งยกเลิกกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  และมุ่งปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ  สู่การปฏิรูประเทศที่เห็นผลอย่างยั่งยืน

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา