สนช.เห็นชอบให้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ให้ดำรงตำแหน่ง กกต.


จำนวนผู้ชม: 348    วันที่โพสต์: 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:22 น.
Facebook

22 พ.ย.61 – สนช. มีมติเห็นชอบ ให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ดำรงตำแหน่ง กกต. ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งขณะนี้ มีครบ 7 คนตามรัฐธรรมนูญ 

      ศ.พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จำนวน 2 คน โดยภายหลังจากการประชุมลับแล้วนั้น ที่ประชุม สนช. ได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต. (ตามมาตรา 222มาตรา 217ประกอบมาตรา 204ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 12แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560) ดังนี้

1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ให้ความเห็นชอบ 148 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 28 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง

2. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ให้ความเห็นชอบ 149 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 27 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง

      ผลการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่า นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช. (ปัจจุบันมีจำนวน 240 คน คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ น้อยกว่า 120 คะแนน) จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ว่าที่ กกต. 2 คนดังกล่าว เป็นการสรรหา กกต. เพิ่มเติม ในสัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาฯ ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในขณะนี้ มีครบ 7 คนตามรัฐธรรมนูญ

      สำหรับประวัติของ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อายุ 60 ปี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      ส่วนนายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ อายุ 60 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความ อนุกรรมกรรมฝ่ายวิชาการ และกรรมการอำนวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายขั้นสูง และทนายความ สำนักงาน ดร.ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา