สนช. รับหนังสือจากประธานสภาเกษตรกรและผู้แทนจากสภากาชาดไทย ที่หนุนปลดล็อค ใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมสาขาของการแพทย์ทุกสาขา


จำนวนผู้ชม: 73    วันที่โพสต์: 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:30 น.
Facebook

22 พ.ย. 61 -   นายสมชาย สมาชิก สนช. รับหนังสือจากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้แทนจากสภากาชาดไทย เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่หนุนปลดล็อคการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นอย่างกว้างขวางและเสมอภาค ครอบคลุมสาขาของการแพทย์ทุกสาขา

        นายสมชาย แสวงการ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” จากนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้แทนจากสภากาชาดไทย โดยได้กล่าวขอบคุณนายสมชายและคณะและให้กำลังใจในการทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมเสนอ ให้ยกเลิกความเห็นในมาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 18 บทบัญญัติมาตรา 17 ไม่ใช้บังคับ แห่งร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 คือ การมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 หรือประเภท 5 ไว้ในการครอบครองไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวโดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเป็นผู้รักษา ดังนั้นจึงอยากจะให้เพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมสาขาของการแพทย์ทุกสาขาเห็นควรเพิ่มผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ร่วมอยู่ด้วย เช่นเดียวกับผู้แทนจากทางสภากาชาดไทยที่อยากจะให้เปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยได้ใช้เพื่อการพัฒนาในการรักษาผู้ป่วย และพร้อมสนับสนุนในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่จะปลดล็อคการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นอย่างกว้างขวางและเสมอภาค

 

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

เรณู เขมาปัญญา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา