สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ไว้พิจารณา ช่วยปลดล็อคกัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์


จำนวนผู้ชม: 383    วันที่โพสต์: 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:36 น.
Facebook

23 พ.ย. 61 - สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่คณะสมาชิก สนช. ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ ไว้พิจารณา มุ่งนำประโยชน์จากกัญชามาใช้ในการรักษาและวิจัยทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยาเสพติดให้โทษ ที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. และคณะสมาชิก สนช. ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ ซึ่ง สนช.มีมติส่งหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎหมายไปยัง ครม. และได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก ครม. แล้ว โดย นายสมชาย ชี้แจงต่อที่ประชุม สนช.ว่าร่างกฎหมายยาเสพติดให้โทษที่เสนอนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มีสาระสำคัญในการให้นำกัญชา ใบกระท่อม ซึ่งอยู่ในหมวดยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มีจำนวน 17 มาตรา 12 หลักการ อาทิ การเพิ่มบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การห้ามจำหน่าย หรือมียาเสพติดให้โทษประเภท 5  ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต กำหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ในการจัดเก็บรักษายาเสพติด และหน้าที่ที่ต้องกระทำเมื่อ ยาเสพติดถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทำลาย การให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบ หรือกำหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครอง ในปริมาณที่กำหนดได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ

     จากนั้น สมาชิก สนช. ต่างอภิปรายและแสดงความเห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว อาทิ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. ซึ่งเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าว อภิปรายถึงประโยชน์และยืนยันว่ากัญชายังถือเป็นสารเสพติดให้โทษที่มีผลต่อสุขภาพ และสังคม จึงต้องมีการควบคุมเฉพาะ พร้อมยกตัวอย่าง กรณีประเทศแคนาดา ที่ให้มีการเสพเพื่อสันทนาการได้ แต่กฎหมายระบุชัดว่า กัญชาเป็นสารเสพติดให้โทษ และห้ามการเสพสำหรับผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง และผลต่อการขับขี่ยวดยาน เช่นเดียวกับ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนช. อภิปรายยืนยันว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว เน้นย้ำในการใช้กัญชาเพื่อการรักษา ไม่ใช่เพื่อการนันทนาการ รวมทั้ง นายมณเฑียร บุญตัน  สนช. ที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายกล่าวสนับสนุนถึงเนื้อหาและเจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พร้อมเห็นควรให้มีการพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทัน และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจำนวนมากที่รอการรักษาจากองค์ความรู้ดังกล่าว  ขณะที่ นาย กิตติ วสีนนท์ หวังให้ร่างกฎหมายดังกล่าวสำเร็จใน สนช. ชุดปัจจุบัน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว ต้องไม่เปิดช่องให้บริษัทใหญ่เข้ามาผูกขาดการใช้ประโยชน์ หรือได้รับการจดสิทธิบัตร  และต้องไม่เป็นการเปิดช่องให้เพิ่มอำนาจกับหน่วยราชการ

     ทั้งนี้ หลังการอภิปราย นายสมชาย ตัวแทนผู้เสนอกฎหมาย กล่าวรับข้อสังเกตจาก สนช.ไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ก่อนที่ประชุมจะทำการลงมติ และปรากฏผลรับหลักการด้วยเสียง 145 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมกำหนดตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาจำนวน 29 คน กรอบเวลาทำงาน 60 วัน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา