สนช.มีมติให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร สนับสนุนการค้ากับองค์การระหว่างประเทศ


จำนวนผู้ชม: 244    วันที่โพสต์: 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12:54 น.
Facebook

13 ธ.ค. 61 - สนช.มีมติให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร สนับสนุนการขายสินค้าและบริการให้องค์การระหว่างประเทศ และสำนักงานเศรษฐกิจการค้าของต่างประเทศ

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่กำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการกับองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีความตกลงที่ต้องปฏิบัติเทียบเท่ากับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวงชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง และส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ

     ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุม สนช. พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ด้วยเสียง 175 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา