สนช.เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองสิทธิให้กับลูกจ้าง


จำนวนผู้ชม: 293    วันที่โพสต์: 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14:19 น.
Facebook

13 ธ.ค. 61 – สนช. มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมาย เพิ่มการคุ้มครองสิทธิให้กับลูกจ้าง เกี่ยวกับวันลา ค่าชดเชย และอัตราค่าจ้างที่เท่าเทียมเป็นมาตรฐาน

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งสมาชิก สนช. ซักถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดในการปฏิบัติตามเนื้อหาของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิลูกจ้างเพิ่มในการลาคลอดบุตรและลาตรวจครรภ์ไม่เกิน 98 วัน ที่นับรวมวันหยุดระหว่างวันลา ก่อนท้ายที่สุดที่ประชุม สนช. จะมีมติเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ทั้งฉบับ เพื่อให้มีการประกาศใช้เป็นกฎมาย ด้วยเสียง 180 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

     สำหรับร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีการเพิ่มบทบัญญัติหลายประการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเอื้อต่อการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง อาทิ กำหนดให้การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระจำเป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน กำหนดให้ลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตรจำนวน 98 วัน เพิ่มอัตราชดเชยให้ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป การแจ้งให้ลูกจ้างทราบภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและต้องมีความชัดเจนเมื่อจะย้ายสถานที่ประกอบการไปสถานที่ใหม่ และการแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงที่มีค่าเท่าเทียมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา