สนช. เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ร่างกฎหมายสถาบันพระบรมราชชนก


จำนวนผู้ชม: 334    วันที่โพสต์: 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:34 น.
Facebook

13 ธ.ค. 61 – สนช. มีมติให้มีการประกาศร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อใช้เป็นกฎหมาย ปรับสถานะวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 39 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว ด้วยเสียง 176 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการปรับสถานะของสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 39 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญา ที่มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเฉพาะทางได้อย่างคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันพระบรมราชชนก และมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการชองกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย ให้บริการแก่สังคม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ สนช. เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เมื่อมีการตั้งสภาสถาบัน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี และพิจารณาอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง จึงควรกำหนดให้มีการตั้งสำนักงานสภาสถาบันขึ้นด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน และเพื่อมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์

 

ลักขณา ข่าว/เรียบเรียง

 

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา