สนช. มีมติ 139 เสียง รับหลักการร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการไว้พิจาณา


จำนวนผู้ชม: 182    วันที่โพสต์: 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16:52 น.
Facebook

14 ธ.ค. 61 - สนช. มีมติ 139 เสียง รับหลักการร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการไว้พิจาณา เปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการและผู้รับมอบอำนาจ ภายใต้กฎหมายคนต่างด้าว หวังเพิ่มทางเลือกและลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในการระงับข้อพิพาท และพัฒนาประเทศไปสู่ศูนย์กลางของการอนุญาโตตุลาการในอาเซียน

     การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิม เมื่อปี พ.ศ.2545 เพิ่มบทบัญญัติการตั้งให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นอนุญาโตตุลาการหรือผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนคู่พิพาท จากเดิมที่อนุญาโตตุลาการผู้ไม่ใช่ตุลาการอาชีพรับหน้าที่วินิจฉัยระงับข้อพิพาทในคดีแพ่ง ภายใต้ความยินยอมของคู่กรณี ซึ่งภาคธุรกิจ การค้า นิยมใช้เพื่อระงับข้อพิพาท เนื่องจากความรวดเร็ว ลดความยุ่งยาก และประหยัดค่าใช้จ่าย  แต่ในหลายกรณีจำเป็นจะต้องเดินทางไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการในประเทศอื่น ซึ่งมักเป็นประเทศใกล้เคียงอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เนื่องจากในไทยยังมีข้อติดขัด โดยเฉพาะการเข้าเมืองของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย และจะทำให้ไทยได้รับการยกย่องและพัฒนาไปจนถึงเป็นศูนย์กลางของการอนุญาโตตุลาการในอาเซียน

     ขณะที่ สมาชิก สนช. ให้ความสนใจอภิปรายและซักถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของการดำเนินการตามร่างกฎหมาย อาทิ นายสุรชัย รองประธาน สนช. ที่สอบถามถึงการเลือกใช้ภาษาในการพิจารณาคดีและข้อพิพาท และได้รับการชี้แจงจากรองนายกฯ ว่า การเลือกใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศขึ้นอยู่กับคู่กรณีตกลงกัน หรือสุดแท้แต่สัญญาจะระบุไว้ พร้อมกันนี้ รองนายกฯ ตอบข้อถามของ พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรมาตรา 23/4  ที่ระบุถึงการให้อนุญาตอนุญาโตตุลาการ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  ซึ่งมีความครอบคลุมไม่ใช่เพียงระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร แต่ครอบคลุมทุกเรื่อง อาทิ คุณสมบัติ ที่ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือการก่อการร้าย ส่วนประเด็นที่ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เสนอเรื่องการทำให้สถาบันอนุญาโตตุลาการมีเอกภาพและมีไทยเป็นศูนย์กลางสร้างความร่วมมือกันในอนุภูมิภาค CLMV เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการนั้น รองนายกฯ รับไว้เป็นข้อเสนอแนะประกอบพิจารณาดำเนินการ

     ทั้งนี้ หลังรับฟังการชี้แจงแล้ว สนช. มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการไว้พิจารณาด้วยเสียง 139 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมกำหนดตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายภายในเวลา 30 วัน และเปิดให้สมาชิก สนช. แปรญัตติได้ภายใน 7 วัน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา