ประธานคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ยืนยัน ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ยึดหลักสอดคล้องตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น


จำนวนผู้ชม: 190    วันที่โพสต์: 20 ธันวาคม 2561 เวลา 12:45 น.
Facebook

20 ธ.ค.61 - ประธานคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา เผยยกร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเสร็จแล้ว ยึดความสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คาดนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ สนช. ปลายเดือน ธ.ค.นี้

      พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมาย ว่า กมธ.ได้พิจารณายกร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในหลายประเด็น อาทิ การแก้ไขจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยใช้เขตของกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยกเลิกการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป กำหนดการเริ่มสมาชิกสภาพและการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ก. รวมทั้งกระบวนการสอบสวนวินิจฉัยการเป็นสมาชิกภาพ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพิ่มเติมการกระทำอันเป็นการต้องห้ามของส.ก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังแก้ไขอำนาจของกรุงเทพมหานคร และแก้ไขการจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครหรือการนำเงินของกิจการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนไปใช้จ่าย

      ส่วนการปรับแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....นั้น กมธ.ได้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกเมืองพัทยา รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกเมืองพัทยา การกำหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อครบอายุสภาเมืองพัทยาและมีการยุบเมืองพัทยา การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา รวมทั้งกำหนดการกระทำอันเป็นการต้องห้ามและการพ้นจากตำแหน่งของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ การแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา การใช้จ่ายเงินของเมืองพัทยา หรือการนำเงินของกิจการที่เมืองพัทยาเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ่นส่วนในกิจการนั้นไปใช้จ่าย รวมทั้งบัญญัติเพิ่มเรื่องการกำกับดูแลเมืองพัทยาด้วย

      พลเอก ไพชยนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กมธ.ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือการกำหนดอายุของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารเมืองพัทยาให้เหมือนกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกัน และมีงบประมาณในการบริหารจำนวนมาก รวมทั้งให้เหมือนกับอปท.ที่ผู้บริหารมีการกำหนดเกณฑ์อายุไว้ด้วย โดยปรับแก้ไขจากเดิมที่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีเป็น 35 ปี ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องเว้นวรรค 4 ปี จึงจะกลับมาสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ และกำหนดวุฒิการศึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยได้หากพบว่าการกระทำความผิดทั้งนี้ คาดว่าจะนำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ สนช. ปลายเดือน ธ.ค.61

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา