ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผย ยกร่างเนื้อหาเสร็จแล้ว คาดนำเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณา ต้นเดือน ม.ค.62


จำนวนผู้ชม: 212    วันที่โพสต์: 20 ธันวาคม 2561 เวลา 12:46 น.
Facebook

20 ธ.ค.61 - ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผย ยกร่างเนื้อหาเสร็จแล้ว ปรับแก้ไขสอดคล้องกับกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. คาดนำเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณา ต้นเดือน ม.ค.62

      พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวความคืบหน้าในการพิจารณากฎหมาย ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 144 มาตรา โดยคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 44 มาตรา เพิ่มขึ้นใหม่ 5 มาตรา และตัดออก 1 มาตรา ทั้งนี้ กมธ. ได้นำข้อมูลที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้นำเสนอ ตลอดจนข้อสังเกตจากภาคส่วนต่างๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กมธ.วิสามัญฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. 2561

      พลโท ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นกมธ.วิสามัญฯ ได้พิจารณาให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีหลักการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ด้วย เพื่อให้การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีความสุจริตเที่ยงธรรม และคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วยโดยในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดไว้ว่าเมื่อร่างกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นประกาศในราชกิจานุเบกษา ให้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) รัฐบาลชุดปัจจุบันหรือรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้กำหนด ว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใดก่อน และให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะตรวจสอบเนื้อหาร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะนำร่างกฎหมายดังกล่าวสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. วาระ 2 และ 3 ได้ในช่วงต้นเดือน มกราคม 2562

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา