สนช.รับหลักการร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายที่ ครม.เสนอไว้พิจารณา


จำนวนผู้ชม: 250    วันที่โพสต์: 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15:17 น.
Facebook

20 ธ.ค. 61 - สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายที่ ครม.เสนอไว้พิจารณา ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย แม้กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ สอดคล้องการเป็นภาคีอนุสัญญากับต่างประเทศ

     การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนรัฐบาลชี้แจง ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีจำนวน 33 มาตรา มีบทบัญญัติที่กำหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ไม่ให้มีการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และไม่สามารถยกเว้นให้กระทำได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด รวมทั้งมีมาตรการป้องกันปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา และสอดคล้องอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล

     ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังคำชี้แจงแล้วสมาชิก สนช. มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวไว้พิจารณาด้วยเสียง 163 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญทำหน้าที่พิจารณา จำนวน 15 คน กรอบเวลาทำงาน 45 วัน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

 

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา