รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยฯ ขอ สนช.เร่งผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้เสร็จ ก่อนเลือกตั้ง


จำนวนผู้ชม: 478    วันที่โพสต์: 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16:23 น.
Facebook

20 ธ.ค.61 - รองประธานสนช. คนที่สอง รับหนังสือจากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยขอให้ สนช. ผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้เสร็จ ก่อนมีการเลือกตั้ง พร้อมระบุประเด็นแก้กฎหมาย ต้องเปิดให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในแต่ละระดับ เพื่อความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

      นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิก สนช. รับหนังสือจากนายสุรเชษฐ สีเหนี่ยง ผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้จัดการสหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษณ์ จำกัด และคณะ ที่ขอให้สนช.ช่วยเร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2528 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีการกำหนดที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เกิดความแตกแยกและความเหลื่อมล้ำในกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย ทำให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต2561/2562 นี้ให้กับสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ หาก พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ฉบับปรับปรุง ยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้ ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ มีข้อเสนอในประเด็นที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ของสนช. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เพื่อไม่ให้ประเทศบราซิลฟ้องประเทศไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย และควรเปิดโอกาสให้องค์กรที่เป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนที่จะต้องทำประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นสถาบันชาวไร่อ้อย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในแต่ละระดับ เพื่อความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งขอให้ยกเว้นระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2528 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ชุมนุมเกษตรกรฯ และให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับการยกเว้นการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยต่อไป จนกว่า พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกกลุ่มให้ทันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้

      นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องของชุมนุมสหกรณ์ฯเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา