สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไว้พิจารณา


จำนวนผู้ชม: 252    วันที่โพสต์: 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11:18 น.
Facebook

21 ธ.ค. 61 - สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไว้พิจารณา ยกสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดการศึกษาวิจัยด้านกีฬา การวิทยาศาสตร์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านกีฬา รวมทั้งพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทย

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ด้วยเสียง 132 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง หลังที่ประชุมรับฟังการชี้แจงจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวว่า เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพลศึกษา ซึ่งรัฐให้ความสำคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพพลเมืองและได้กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาขึ้น จึงต้องมีการยกสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดการศึกษาและวิจัยด้านกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้รับข้อสังเกตที่สมาชิก สนช. เสนอแนะไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย อาทิ การกำหนดหน่วยงานขึ้นมาทำหน้าที่บริหารจัดการต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกัน

     ทั้งนี้ เมื่อ สนช. มีมติรับหลักการแล้วกำหนดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวมีจำนวน 17 คน กำหนดกรอบเวลาทำงาน 60 วัน กำหนดเวลาให้แปรญัตติได้ภายใน 7 วัน   

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา