สนช.เห็นชอบรับร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ ครม.เสนอไว้พิจารณา


จำนวนผู้ชม: 207    วันที่โพสต์: 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11:57 น.
Facebook

21 ธ.ค. 61 – สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ ครม.เสนอไว้พิจารณา ให้การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาในประเทศ

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอไว้พิจารณา ด้วยเสียง 157 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหลัง นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความกระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้อำนาจเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์หรือผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ชัดเจนมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  อีกทั้งได้แก้ไขบทกำหนดโทษและการเปรียบเทียบคดีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

     ทั้งนี้ ภายหลังรับหลักการแล้ว สนช. เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายภายในเวลา 45 วัน เปิดให้มีการแปรญัตติใน 7 วัน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา