การประชุม สนช. สัปดาห์นี้ 25 – 28 ธ.ค. 61 พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ


จำนวนผู้ชม: 499    วันที่โพสต์: 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.
Facebook

25 ธ.ค. 61 – การประชุม สนช. สัปดาห์นี้ 25 – 28 ธ.ค. 61 พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ  โดยร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยเข้าพิจารณาวาระรับหลักการ 26 ธ.ค. นี้

            การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  สัปดาห์นี้ มี 4 วัน   โดยในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่มเวลา 09.00 น. โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 และวาระ 3 จากนั้น จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระ 1 จำนวน 7 ฉบับ คือ 1. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 2. ร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 3. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5. ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 6. ร่าง พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... และ 7. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. .... ซึ่งนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

             ส่วนวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระ 1 จำนวน 12 ฉบับ คือ 1. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... 2. ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... 3. ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 5. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 6. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... 7. ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 8. ร่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 9. ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .... 10. ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 11. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ12. ร่าง พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

             วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ในวาระ 1และสำหรับวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ในวาระ 1 จากนั้น จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 และวาระ 3

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา