สนช.มีมติเห็นชอบ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสม.


จำนวนผู้ชม: 1158    วันที่โพสต์: 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:05 น.
Facebook

27 ธ.ค.61– สนช.มีมติเห็นชอบ นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช และนางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสม. พร้อมเดินหน้าสรรหาอีก 5 คนที่เหลือ

      ศ.พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช.พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยภายหลังจากการประชุมลับแล้วนั้น ที่ประชุม สนช. ได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสม. ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

          ด้านที่ 1 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1)

          - นางสมศรี  หาญอนันตทสุข อายุ 61 ปี รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง ให้ความเห็นชอบ 14 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 141 เสียง ไม่ออกเสียง 21 เสียง

          - นายไพโรจน์  พลเพชร อายุ 62 ปี กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิธรรมสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบ 10 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 145 เสียง ไม่ออกเสียง 21 เสียง

          ด้านที่ 2 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ตามาตรา 8 (2)

          - ผศ.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร อายุ 63 ปี อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 141 เสียง ไม่ออกเสียง 23 เสียง

          ด้านที่ 3 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามมาตรา 8 (3)

          - นายบุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์ อายุ 58 ปี ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม ให้ความเห็นชอบ 13 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 139 เสียง ไม่ออกเสียง 24 เสียง

          ด้านที่ 4 ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 8 (4)

          - นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช อายุ 60 ปี อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ความเห็นชอบ 146 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 20 เสียง ไม่ออกเสียง 10 เสียง

          - นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ อายุ 61 ปี อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ความเห็นชอบ 152 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 14 เสียง ไม่ออกเสียง 10 เสียง

          ด้านที่ 5 ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทย เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 8 (5)

          - นายสุรพงษ์  กองจันทึก อายุ 55 ปี กรรมการด้านนโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนา ชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือครอบครัว การส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 135 เสียง ไม่ออกเสียง 26 เสียง

      ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่านางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช และนางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิก สนช. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 240 คน คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ น้อยกว่า 120 คะแนน จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม. ขณะที่ผู้เข้ารับการสรรหา 5 คน นั้นได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม. ทั้งนี้ สนช. จะดำเนินการสรรหา กสม. ที่เหลือ 5 คน ต่อไป โดยผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. ในการสรรหาครั้งนี้จะไม่สามารถเข้ารับการสรรหารอบใหม่ได้

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา