สนช. เตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APA วันที่ 12-15 ก.พ. นี้


จำนวนผู้ชม: 206    วันที่โพสต์: 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:21 น.
Facebook

7 ก.พ. 62 – พล.อ.นิพัทธ์ เป็นประธานประชุม เตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ระหว่างวันที่ 12-15 ก.พ. นี้ ที่กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับรัฐสภาประเทศสมาชิก

      พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ห้องรับรอง หมายเลข 1-2ชั้น 3อาคารรัฐสภา 2  เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ APA ระหว่างวันที่ 12-15กุมภาพันธ์ 2562ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

      พลเอกนิพัทธ์  กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในรอบ 15ปี ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก APA จำนวน 23ประเทศ รวม 96คน เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าในรัฐสภาของแต่ละประเทศที่ดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ มีพัฒนาการเกี่ยวกับการดูแลสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร รวมทั้งจะมีการพิจารณาร่างข้อมติร่วมกัน จำนวน 13ฉบับ โดยมีร่างข้อมติที่น่าสนใจที่รัฐสภาไทยเป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นสังคมผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย และร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดีในการให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิก  APA เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากรัฐสภาแต่ละประเทศ

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา