สนช.ประชุมกรรมาธิการสามัญ IPU ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ก่อนมีมติร่วมกับรัฐสภาสมาชิก เรื่องบทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


จำนวนผู้ชม: 165    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 15:11 น.
Facebook

11 เม.ย. 62 – สนช.ร่วมประชุมกรรมาธิการสามัญ IPU ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ก่อนเห็นชอบเป็นร่างข้อมติร่วมกับรัฐสภาสมาชิก เรื่องบทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

     นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา(IPU)ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า และนางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิก สนช.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญของ IPU ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์ประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยได้ร่วมพิจารณาร่างข้อมติเรื่อง บทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน  โอกาสนี้ นายวรพล ได้อภิปรายเหตุผลประกอบการพิจารณาขอแก้ไขร่างข้อมติดังกล่าว อาทิ เสนอถ้อยความเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 17 เป้าหมาย ที่ต้องมีกลไกการดำเนินงานร่วมกันในระดับโลก และต้องมีการทบทวนติดตามผล เพื่อนำไปสู่ข้อมติกับสหประชาชาติ การเพิ่มถ้อยความด้านมาตรฐานแรงงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงบริบทของแต่ละประเทศและระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน การเสนอเพื่อดำเนินการลดความยากจน ที่ต้องแก้ปัญหาให้กับหลายภาคส่วนมิใช่เพียงภาคการเกษตรเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับถ้อยความที่ สนช. เสนอให้มีการแก้ไขในร่างข้อมติ  ก่อนท้ายที่สุดสมาชิกรัฐสภา IPU ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อมติดังกล่าวที่ได้ร่วมกันปรับแก้ไข เรื่องบทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา