สนช.เสนอให้การหยิบยกประเด็นอภิปรายในการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีใน IPU มีหัวข้อที่สมาชิกรัฐสภาชายได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนประเด็นสังคม


จำนวนผู้ชม: 170    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 15:28 น.
Facebook

11 เม.ย. 62 - สนช.เสนอให้การหยิบยกประเด็นอภิปรายในการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีใน IPU มีหัวข้อที่สมาชิกรัฐสภาชายได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนประเด็นสังคม

     นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ในสหภาพรัฐสภา (IPU)  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 43  ณ ศูนย์ประชุมเชอราตัน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ซึ่งรัฐสภาสมาชิกได้รับทราบและร่วมพิจารณาร่างข้อมติที่เกิดขึ้นในการประชุม IPU ครั้งที่ 140 ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสตรี และมีการอภิปรายถึงวิธีการให้บุรุษมีส่วนร่วมในงานของสหภาพรัฐสภาสตรีมากขึ้น โดย นางสุวรรณี กล่าวต่อที่ประชุมว่า สนช. ให้ความสำคัญต่อการให้สมาชิกรัฐสภาบุรุษ มีส่วนร่วมในประเด็นสตรีคณะผู้แทนไทยมีการมอบหมายให้มีสมาชิกรัฐสภาที่เป็นบุรุษเข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรีด้วยทุกครั้ง และให้ข้อเสนอว่าหากสหภาพรัฐสภาสตรีมีเป้าหมายให้สมาชิกบุรุษเข้าประชุมใน Forum of Women Parliamentarians มากขึ้น หัวข้ออภิปรายควรเป็นหัวข้อที่ทั้งหญิงและชายสามารถมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพราะการขับเคลื่อนประเด็นสังคมต้องการมุมมองจากทั้งหญิงชาย

     ทั้งนี้ สมาชิกของ IPU ได้แก่ประเทศที่ปกครองด้วยระบบรัฐสภาจากทั่วโลก และสมาชิกสมทบ ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีจะมีขึ้นเป็นครั้งต่อไป ในเดือนตุลาคม 2562

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา