สนช. ย้ำ การดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย สอดคล้องแนวทางที่สหภาพรัฐสภาร่วมพิจารณา เรื่องการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพโดยการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม


จำนวนผู้ชม: 164    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 15:40 น.
Facebook

11 เม.ย. 62 - สนช. ย้ำ การดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย สอดคล้องแนวทางที่สหภาพรัฐสภาร่วมพิจารณา เรื่องการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพโดยการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม

     นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิก สนช. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยสุขภาพของเด็ก เด็กแรกเกิด และสุขภาพมารดา (Workshop on Child, newborn and maternal health) ระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 140 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยนางสุวรรณี อภิปรายในหัวข้อการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพโดยการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ภายใต้ประเด็นหลักที่แสดงว่า ความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงต้องสะท้อนผ่านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (True Love is Shown through the Budget) โดยกล่าวถึงการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC) ของไทยที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ พร้อมกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างการดูแลสุขภาพที่พอเพียง เป็นธรรม และมีความยืดหยุ่น โดยแสดงให้เห็นมิติทั้งสามของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มิติที่หนึ่งคือการมีความคุ้มครองในด้านการเงินโดยผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินโดยตรง ณ จุดที่รับบริการ มิติที่สองคือการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการรักษาตามที่กำหนด ยาที่จำเป็น การปลูกถ่ายอวัยวะ และการบริการด้านสุขภาพฟัน เป็นต้น และมิติที่สามครอบคลุมประชากรที่จะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยได้ขยายให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มประชากรเปราะบางซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน ขณะที่ปัจจัยภาคการเมืองและผู้นำมีความตั้งใจในการผลักดันการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายสาธารณะและมีความสำคัญต่อประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งปัจจัยการใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่างความรู้จากนักวิชาการ ภาคสังคม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ และภาคการเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ทั้งรัฐสภาและรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนบรรลุด้านการให้บริการที่ครอบคลุมประชากรได้ถึงร้อยละ 99.6 และปัจจัยการจัดสรรงบประมาณซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณให้มากกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณเพื่อใช้ในด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังมีการนำภาษีบาป มาช่วยในการดำเนินการ อันเป็นหลักประกันที่มั่นคงในงบประมาณด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี

     ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา