กกต.มีมติส่งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ จำนวน ส.ส.บัญชีแบบรายชื่อ ที่แต่ละพรรคพึงมี ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย


จำนวนผู้ชม: 67    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 18:30 น.
Facebook

11 เม.ย.62-กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จะจัดสรรที่นั่งให้พรรคที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึงมีได้หรือไม่ และชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารมติ กกต. ส่งเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะพึงมีตามมาตรา91 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561ประกอบมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอต่อที่ประชุม กกต. เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 แล้ว มีความเห็น ดังนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคสามกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณการคิดอัตราส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นไปตาม มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณการคิดอัตราส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไว้ ซึ่งสำนักงาน กกต. ได้เสนอผลการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต่อ กกต.ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามแนวทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ได้จัดทำวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในขั้นพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แล้วปรากฎว่าการคำนวณดังกล่าวมีพรรคการเมืองหลายพรรคมีจำนวน ส.ส. ที่จะพึงมีได้ในเบื้องต้นต่ำกว่า 1 คน แต่เมื่อคำนวณต่อไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 128 (5) แล้วพรรคการเมืองที่มีผลการคำนวณจำนวน ส.ส.จะพึงมีได้ในเบื้องต้นต่ำกว่า 1 คนดังกล่าว สามารถได้รับการจัดสรรจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ทั้งนี้ กกต.พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวแล้วเห็นว่า แม้การคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน กกต.ดำเนินการมานั้นวามารถจัดสรรจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ 150 คน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ กรธ. ก็ตาม แต่การคำนวณ ส.ส.ตามมาตรา 128 (5) ดังกล่าวมีผลขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (2) และ (4) เนื่องจากมีผลให้พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส.จะพึงมีได้ตาม (2) ต่ำกว่า 1 คน สามารถได้รับการจัดสรรให้มี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ 1 คน จึงอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรค มีจำนวน ส.ส.เกินกว่า จำนวน ส.ส. ที่จะพึงมีได้ ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา91 (4) แต่หากคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 แล้วจะทำให้ไม่สามารถจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ 150 คนอีกทั้งหากไม่นำจำนวน ส.ส.ที่จะพึงมีได้ในเบื้องต้นของพรรคการเมืองที่มี ส.ส.จะพึงมีได้ต่ำกว่า 1 คนไปคิดคำนวณต่อตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 128 (5) ก็ไม่สามารถคิดคำนวณจัดสรรได้ครบ 150 คนได้เช่นกันจึงไม่มีวิธีการใดที่จะนำมาคิดคำนวณให้มีจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้จำนวน 150 คนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 ได้ขณะที่การคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการคิดคำนวณตามมาตรา 91 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ผลของการคำนวณจะไม่สามารถนำไปประกาศผลการเลือกตั้งได้ เพราะอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (4) ได้

ดังนั้น กกต. อาศัยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 210 (1) และ (2) ของรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ว่า กรณี กกต.จะคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มีวิธีการใดที่จะทำให้ได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบจำนวน 150 ได้ มีเพียงการคำนวณตามมาตรา 91 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 128 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ที่สามารถจะคำนวณให้ได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบจำนวน 150 คนได้ ดังนั้น กกต.จะคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 128 โดยการคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีจำนวน ส.ส.ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน ได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน กกต.จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่

ณัฐพล  สงวนทรัพย์ /ข่าว

เรณู เขมาปัญญา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา