ส.ว.แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมสองวันจำนวน 113 คน แล้ว


จำนวนผู้ชม: 120    วันที่โพสต์: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:15 น.
Facebook

15 พ.ค. 62 – ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ ส.ว.ชุดที่ 12 เข้าแสดงตน เป็นวันที่สอง มีผู้มาแสดงตน 109 คน รวมจำนวนสองวัน  มีผู้มาแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว 113 คน

     ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดรับการแสดงตนของ ส.ว. ชุดที่ 12 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น โดยวันนี้นับเป็นวันที่ 2 ของการเปิดรับแสดงตนของ ส.ว. ตลอดทั้งวันพบว่า มี ส.ว. เดินทางเข้าแสดงตน 109 คน รวมสองวัน มี ส.ว. เข้าแสดงตนแล้ว จำนวน 113 คน ภาพรวมการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     สำหรับ ส.ว.ที่เข้าแสดงตนวันนี้ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชรวิชิตชลชัย อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปธ.สนช.) นายสมชาย แสวงการ อดีต ส.ว. และอดีต สนช. ร.อ. ทินพันธุ์ นาคะตะ อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวพันธุ์ ตันยุวัฒนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายกล้ารณรงค์ จันทิก อดีต ส.ว. และอดีต สนช. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพ.ศ. 2536 และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)  นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

     ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดรับการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารสำคัญประกอบการยื่นแสดงตน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาใบสำคัญการสมรส 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ชุด สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center วุฒิสภา โทร. 0 2831 5888-9 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.senate.go.th หัวข้อการรับแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา 2562

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา