พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เป็นสมัยที่สอง


จำนวนผู้ชม: 142    วันที่โพสต์: 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40 น.
Facebook

11 มิ.ย.62 - พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เป็นสมัยที่สอง ยืนยันจะทำหน้าที่สุดความสามารถ นำพาประเทศชาติ สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ส่วนการวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรี ยังไม่ได้มีการหารือ เพราะเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรก

          วันนี้ (11 มิ.ย. 62) เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29เป็นสมัยที่สอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2562เป็นปีที่ 4ในรัชกาลปัจจุบัน  โอกาสนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมรัฐบาล เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ นายอุตตม  สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย และนายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่

          ภายหลังพิธีรับพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์  ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ดำรงตำแน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งนับเป็นเกียรติยศกับชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายาม มุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพทุกช่วงวัยในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี จะสร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาส เพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

          พลเอกประยุทธ์ ยังได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมา และขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุน และให้โอกาสได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง และกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็นมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป

          นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า วันนี้ตนเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรก จึงยังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้

 

ณัฐพล สงวนทรัพย์ ข่าว

เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา