มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. 39 คน


จำนวนผู้ชม: 293    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:23 น.
Facebook

11 ก.ค. 62 - มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. 39 คน วางกรอบทำงาน 20 วัน เปิดให้ ส.ส. แปรญัตติ 7 วัน

         ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... จำนวน 39 คน กำหนดกรอบเวลาทำงาน 20 วัน กำหนดแปรญัตติ 7 วัน

          การลงมติดังกล่าว สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ เมื่อวานนี้ (10 ก.ค. 62) หลังจากผ่านวาระรับหลักการแล้ว มี ส.ส. เสนอให้ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาต่อในวาระ 2  โดยให้เหตุผลว่าจะสามารถพิจารณาและลงมติในวาระ 3 ได้อย่างรวดเร็ว  ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่า เนื่องจากเป็นระเบียบหลายข้อ ถึง 192 ข้อ จึงควรตั้งกรรมาธิการวิสามัญซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการพิจารณากฎหมาย เพื่อความละเอียดถี่ถ้วน โดยยืนยันว่าการเสนอความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ได้แทรกแซง  ตนมีความเป็นกลางและเสนอด้วยความปราถนาดี  ซึ่งที่ประชุมฯ ต่างแสดงความเห็นต่อข้อเสนอทั้งสองที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
     
          ในวันนี้ (11 ก.ค. 62) ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ถามที่ประชุมฯ ต่อข้อเสนอทั้งสอง โดยให้ออกเสียงลงคะแนน ใช้วิธีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 120 วรรค 4   ส.ส. ลงคะแนนโดยเปิดเผย ผ่านบัตรลงคะแนนและต้องลงชื่อกำกับในบัตรของตน ซึ่งหากเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการเต็มสภาใช้บัตรสีน้ำเงิน แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการเต็มสภาและเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญใช้บัตรสีแดง หากงดลงคะแนนใช้บัตรขาว โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าจำเป็นจะต้องใช้วิธีลงคะแนนด้วยบัตรแทนการใช้เครื่องลงคะแนน เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ และการลงคะแนนด้วยบัตรก็ได้มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว และเป็นวิธีเดียวกันกับที่วุฒิสภาใช้อยู่ ทั้งนี้ ผลคะแนนปรากฎว่า สมาชิกเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการเต็มสภา 232 เสียง ไม่เห็นด้วย 242 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง  
 
 
ทีมข่าววิทยุรัฐสภา
 


ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา