ที่ประชุมวุฒิสภา ให้ความเห็นชอบผู้สมควรเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา


จำนวนผู้ชม: 329    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:09 น.
Facebook

15 ก.ค. 62 - ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติให้ความเห็นชอบผู้สมควรเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ในสัดส่วน ส.ว.

    ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวาระสำคัญในการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี จำนวน 36 ราย โดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน

    จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556) ในสัดส่วนของวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 3 ราย และผู้เคยเป็น ส.ว. จำนวน 2 ราย โดยในสัดส่วนของ ส.ว. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ พลเอกอู้ด เบื้องบน และนายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ เป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ขณะที่ในสัดส่วนของผู้เคยเป็น ส.ว. ที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ และพลตำรวจตรี องอาจ สุวรรณสิงห์ เป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

     สำหรับกองทุนดังกล่าว ประกอบด้วยเงินที่สมาชิกรัฐสภาส่งเข้ากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบอัตราเงินกองทุนที่สมาชิกรัฐสภาต้องนำส่งเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยหักจากเงินประจำตำแหน่ง นับแต่วันปฏิญาณตนเป็นต้นไป 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา